ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ๒๕๖๔ - หมวด ๓ การดำรงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์

สารบัญ --->เลือกคลิกดูตามหัวเรื่อง

 
หมวด ๓
การดำรงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์
----------------
    
      ข้อ ๑๒ เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ ประกอบด้วย
      (๑) ร้อยละเก้าสิบของทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว
      (๒) ทุนสำรอง
       ข้อ ๑๓ ให้ชุมนุมสหกรณ์ดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบห้า โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
      (๑) การคำนวณเงินกองทุนให้นำรายการทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้วตามข้อ ๑๒ (๑) รวมกับทุนสำรองตามข้อ ๑๒ (๒) แต่ในกรณีที่ชุมนุมสหกรณ์มีผลขาดทุนสะสมและผลขาดทุนระหว่างงวดให้นำมาหักออกด้วย
      (๒) การคำนวณสินทรัพย์ ให้หมายถึงสินทรัพย์ทุกรายการในงบการเงิน ยกเว้นพันธบัตรรัฐบาล และเงินสด โดยใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่คำนวณอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ หักเงินสำรองที่ได้กันไว้สำหรับสินทรัพย์นั้น