ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

โปรแกรมสำหรับการบริหารงานของสหกรณ์ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด ประกอบด้วยชุดโปรแกรมระบบงานหลัก และชุดโปรแกรมระบบงานเสริม ที่นำเสนอนี้เป็นเพียงบางส่วน ชุดสมบูรณ์นั้นมีระบบงานเพิ่มเติมอีก ซึ่งโดยรวมแล้วมีโปรแกรมต่างๆที่สนับสนุนงานของสหกรณ์ได้อย่างครบวงจร

    เป็นชุดโปรแกรมระบบงานที่แต่ละสหกรณ์สามารถประยุกต์ใช้กับธุรกรรมหลักของสหกรณ์ แต่ละระบบงานมีรายละเอียดคุณลักษณะการใช้งานในรูปแบบโดยรวมเหมือนๆกัน แต่ในข้อปลีกย่อยมักมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ ของแต่ละสหกรณ์

    เป็นชุดโปรแกรมเสริมเพิ่มเติมจากชุดโปรแกรมหลัก เพื่อมุ่งหวังให้สหกรณ์สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้านการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิก ตลอดทั้งการสนองตอบต่อความทันสมัย ความเหมาะสม และกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโยลีสารสนเทศ