ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

    ลูกค้าของบริษัทิฯ เป็นสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัทฯ มีทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์เครดิตถ์ยูเนี่ยน ปัจจุบัน (พ.ศ. 2565) มีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 100 สหกรณ์ กระจายอยู่ทุกภูมิภาค 

     สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นสหกรณ์ระดับใหญ่และใหญ่มาก ครอบคลุมสายอาชีพแทบทุกกลุ่ม กลุ่มหลักคือสายอาชีพครู สายรัฐวิสาหกิจ สายมหาวิทยาลัย สายสาธารสุข/โรงพยาบาล และองค์กรอิสระ  ทั้งนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้โปรแกรมในรูปแบบ Web Applications สหกรณ์ที่ยังใช้โปรแกรมในรูปแบบ Windows Applications (หรือ Desktop Applications) ก็ทยอยเปลี่ยนเป็น Web Applications

      สหกรณ์การเกษตรที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯเป็นประเภทสหกรณ์การเกษตรทั่วไป หรือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอนั่นเอง(สหกรณ์การเกษตรทั่วไปทั่วประเทศมีอยู่ประมาณ 700 กว่าแห่ง จากจำนวนสหกรณ์การเกษตรทุกประเภทซึ่งมีอยู่ 4000 กว่าแห่ง) ปัจจุบันมีที่ใช้ชุดโปรแกรมของบริษัทฯประมาณ 50 กว่าแห่ง 

     สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรม ATM Online ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับระบบ ATM ของธนาคารพาณิชย์ หรือระบบ ATM ที่เป็นของสหกรณ์เอง ระบบนี้จะช่วยบริการสมาชิกให้สามารถทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ได้ เพื่อความสะดวกแก่สมาชิกโดยไม่ต้องไปใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อีกด้วย

     โปรแกรม iMember Mobile Application เป็นโปรแกรม (หรือ App) ที่ใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือ หรือแทปเล็ต ทั้งระบบ IOS และ Android  โปรแกรมระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกทั้งการตรวจสอบข้อมูล(ของตนเอง) การทำธุรกรรม การแจ้งเตือน รวมถึงแสดงข้อมูลใบเสร็จออนไลน์ การใช้ระบบนี้ช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่และลดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ได้อีกด้วย