10 อันดับสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2550

ข้อมูล รายละเอียดผลการดำเนินงานของสหกรณ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้และเผย แพร่ทางเว็บไซต์ เราได้นำมาประมวลจัดอันดับโดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ เช่นกรณี กำไรสุทธิ รายได้ ปริมาณธุรกิจ รับเงินฝาก ให้เงินกู้ จำนวนสมาชิก เป็นต้น และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2550

(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 1,165 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 642 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 585 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 473 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 419 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 376 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 358 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 358 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 349 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 348 ล้านบาท

2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 323 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 317 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 316 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 308 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 305 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 304 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 294 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์นครศรีธรรมราช จำกัด 287 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 251 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 246 ล้านบาท

3. รายได้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 1,687 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 1,247 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 1,098 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 906 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 775 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 704 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 569 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 533 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 529 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 524 ล้านบาท

4. ปริมาณธุรกิจ (รับเงินฝาก + ให้เงินกู้)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 36,084 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 33,729 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 29,591 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 19,207 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 15,707 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 14,132 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 12,640 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 10,777 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 8,749 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 7,973 ล้านบาท

5. รับเงินฝาก

1. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 17,610 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 14,277 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 9,837 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 6,356 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด 6,159 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด 5,948 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 5,808 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 5,703 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 5,243 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ จำกัด 4,501 ล้านบาท

6. ให้เงินกู้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 33,483 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 23,892 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 11,980 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 11,535 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 9,351 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 8,672 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 8,144 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 8,010 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 7,665 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด 7,274 ล้านบาท

7. จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 45,380 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 45,316 คน
3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 30,905 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด 27,491 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 26,231 คน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 24,371 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 23,418 คน
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 22,099 คน
9. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด 21,455 คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 21,176 คน