ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

สอ.กฟผ จ้างบริษัทไอโซแคร์ ซิมเตมส์ จำกัด พัฒนาระบบงานสหกรณ์

egat sign12      

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ได้มีพิธีลงนามในสัญญาจ้างฯ ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ลงนามโดย นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และนายพูนสุข โตชนาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จ้าง บริษัท ไอโซแคร์  ซิสเตมส์ จำกัด ลงนามโดย ดร.โกวิทย์ เจนครองธรรม กรรมการผู้จัดการ เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบงานของสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

       สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับใหญ่มาก ณ วันสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2562 สหกรณ์มีจำนวนสมาชิก 45,102 คน มีทุนดำเนินการ 129,134 ล้านบาท มีเงินรับฝาก 67,032 ล้านบาท มีทุนเรือนหุ้น 48,559 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 4,879 ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์อันดับ 1 ของประเทศ

        บริษัท ไอโซแคร์  ซิสเตมส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ คือการพัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหลักของบริษัท คือ ชุดซอฟต์แวร์ระบบงานสหกรณ์ ซึ่งได้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 จวบจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการพัฒนาระบบงานทางด้านสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีทั้งชุด Web Application และ Mobile Application ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ที่ช่วยให้สหกรณ์ใช้งานธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือ ทุกส่วนงาน นอกจากนี้ยังได้พัฒนาให้รองรับการเชื่อมโยงสาขาหรือหน่วยบริการย่อย และสามารถเชื่อมโยงกับธนาคารโดยให้บริการเบิกเงินผ่านตู้ ATM  และมีระบบ Mobile Application สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการสมาชิกได้อย่างดี

          สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท ไอโซแคร์  ซิสเตมส์ จำกัด ได้ร่วมงานกันในการพัฒนา ติดตั้งโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ฯในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ในการลงนามในสัญญาจ้างใหม่นี้เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุง/เพิ่มเติมระบบงานต่าง ๆ  ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพให้สูงยิ่งขึ้น