ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

10 อันดับสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2565

ผลประกอบการสหกรณ์ออมทรัพย์ ปีบัญชี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ มีกำไรสุทธิ 4,798 ล้านบาท


egat2022 2      เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2565 เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดย รวบรวมข้อมูล ณ วันปิดบัญชีของแต่ละสหกรณ์ จากแหล่งข้อมูลหลัก คือ รายงานกิจการประจำปีและรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของแต่ละสหกรณ์(ซึ่งสหกรณ์ต้องเปิดเผยตามกฎกระทรวง ข้อ 15 และข้อ 21) โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณีในแต่ละปี
     ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด สามารถทำกำไรสุทธิได้ถึง 4,798 ล้านบาท ถือเป็นสถิติใหม่ของสหกรณ์ไทย และสามารถจ่ายปันผลได้ถึงร้อยละ 7.50 ซึ่งยากมากในยุคนี้
 
10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2565
หมายเหตุ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป
(แหล่งข้อมูล - รายงานกิจการประจำปี/รายการย่อทรัพย์สินและหนี้สิน/รายงานสารสนเทศทางการเงินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์/ข่าวสหกรณ์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ สำรวจถึงวันที่  23/02/2566 (ปรับแก้ไขเพิ่มเติม;วันที่ 6 /04/2566 เฉพาะ สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย)
1. กำไรสุทธิ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์)
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 4,798 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 1,631 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 1,544 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 1,467 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด  1,355 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 1,243 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 1,123 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 1,091 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 1,028 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด    993 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกำไรสุทธิ 2,082 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
 
2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด ไม่รวมกรุงเทพฯ)
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 1,544 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 1,123 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 1,091 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 1,028 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด   993 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด   922  ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด   901 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด   863 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด   807 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด   765 ล้านบาท
 
3. ทุนเรือนหุ้น
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 54,546 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 24,424 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 23,406 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 23,165 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 18,548 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด  15,100 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 14,881 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 14,480 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด   13,732 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 13,581 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนเรือนหุ้น 31,328 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
 
4. ทุนดำเนินการ (ทั่วประเทศ แต่ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 147,236 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด   80,174 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด   64,693 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด   48,815 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด   43,367 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด   43,149 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด    41,940 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด   41,036 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด   40,331 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด   38,465 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนดำเนินการ 138,102 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
 
5. ทุนดำเนินการ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 38,465 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 32,960 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 32,529 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 30,333 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 28,048 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 27,935 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 26,544 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 26,021 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีธรรมราช จำกัด 25,466 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 22,754 ล้านบาท
 
6. ปริมาณธุรกิจ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ) = เงินรับฝาก+ลูกหนี้เงินกู้
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 103,532 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด   64,708 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด   55,472 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด   52,370 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทครูนครราชสีมา จำกัด   46,466 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด    41,475 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด   40,326 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด   39,047 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด   38,025 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด   35,687 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีปริมาณธุรกิจ 155,749 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
 
7. เงินรับฝาก
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 88,132 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 53,668 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 33,581 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 29,244 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 22,586 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 22,027 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด  19,998 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 16,697 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำกัด 15,165 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด 14,936 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยมี เงินรับฝาก 89,867 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
 
8. ลูกหนี้เงินกู้ (เงินให้กู้ยืม)
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 38,775 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 37,052 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 32,482 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 31,611 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 28,216 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด) 27,613 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 25,371 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 24,603 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 24,412 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 23,866 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีลูกหนี้เงินกู้ 65,882 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
 
9. จำนวนสมาชิก
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 46,813 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 45,707 คน
3.สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 43,492 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 43,317 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 35,953 คน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 35,867 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 32,459 คน
8. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด(ปี 63) 31,661 คน
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 28,905 คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 27,090 คน