ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

ระบบบริหารสำนักงาน

โปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์

ระบบบริหารสำนักงาน

 1. คำอธิบายภาพรวมของระบบ

ระบบบริหารสำนักงาน ประกอบด้วย 4 งานย่อย คือ งานบุคคล งานเงินเดือน งานพัสดุ และงานธุรการ งานบุคคลและเงินเดือน เป็นงานที่เก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อใช้ในการบริหารบุคคลและการเบิกจ่ายเงินเดือน งานพัสดุนั้นเก็บข้อมูลรายการวัสดุและครุภัณฑ์ของสหกรณ์สำหรับการบริหารงาน พัสดุ ส่วนงานธุรการจะเน้นที่การเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนเอกสารที่ใช้ในฝ่าย ต่างๆ และทะเบียนการรับ-ส่งหนังสือกับหน่วยงานภายนอก

เนื่องจากโดยปกติแล้ว สหกรณ์จะมีเจ้าหน้าที่ และมีพัสดุไม่มากนัก ดังนั้นระบบที่จัดทำขึ้นจึงมีขอบเขตของงานที่ไม่ละเอียดมาก โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยลดภาระการทำงานประจำที่ทำซ้ำๆ และช่วยในเรื่องการคำนวณตัวเลขซึ่งบางกรณีมีความยุ่งยากสลับซับซ้อน และรวมถึงการใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลย้อน หลังได้

2. คุณลักษณะที่สำคัญของระบบ

2.1 งานบุคคล

2.1.1 รายการข้อมูลบุคคล ได้แก่

 • ข้อมูลทั่วไปเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 • ข้อมูลคู่สมรส บุตร บิดามารดา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินช่วยเหลือและการคำนวณภาษี
 • ข้อมูลการบันทึกเวลาทำงาน
 • ข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ คู่สมรส บุตร บิดามารดา
 • ข้อมูลการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
 • ข้อมูลการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา

2.1.2 การตรวจสอบข้อมูล

 • ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้าที่ คู่สมรส บุตร บิดามารดา ทั้งสถานปัจจุบัน และประวัติย้อนหลัง
 • ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแต่ละคน และยอดรวมจำนวนตามกลุ่มและคาบเวลา
 • ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกค่าเล่าเรียน
 • ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการลา

2.1.3 พิมพ์รายงานต่างๆ

 • รายงานประวัติเจ้าหน้าที่
 • รายงานข้อมูลที่อยู่เจ้าหน้าที่
 • รายงานประวัติการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา
 • รายงานประวัติการย้าย-เลื่อนระดับ
 • รายงานวันลา มาสาย ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี
 • รายงานการปรับเงินเดือนประจำปี
 • รายงานการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร

2.2 งานเงินเดือน

2.2.1 รายการข้อมูลเงินเดือน ได้แก่

 • อัตราเงินเดือน
 • เงินประจำตำแหน่ง
 • เวลาทำงานล่วงเวลา อัตราค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินตกเบิก (ถ้ามี)
 • อัตราการหักภาษีเงินได้
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/เงินสะสม เงินประกันสังคม
 • เงินสวัสดิการกรณีต่าง ๆ
 • เงินเรียกเก็บของสหกรณ์

2.2.2 การประมวลผลรายเดือน

 • คำนวณค่าล่วงเวลา
 • คำนวณภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
 • ปรับปรุงอัตราเงินเดือน สำหรับการเปลี่ยนบัญชีเงินเดือนใหม่ หรือการปรับขั้นเงินเดือนประจำปี
 • คำนวณเงินหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/เงินสะสม เงินประกันสังคม
 • คำนวณเงินสวัสดิการกรณีต่างๆ
 • เงินหักเก็บของสหกรณ์ที่จะหักจากเงินเดือน

2.2.3 การตรวจสอบข้อมูลเงินเดือน

 • ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดรายบุคคล และข้อมูลสรุปของเดือนปัจจุบัน
 • ตรวจสอบข้อมูลสำคัญรายบุคคล และข้อมูลสรุปรายเดือนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี

2.2.4 การพิมพ์รายงาน

 • รายงานการจ่ายเงินเดือน ประจำเดือน
 • รายงานค่าล่วงเวลา ประจำเดือน
 • รายงานประกันสังคม ตามรูปแบบของสำนักงานประกันสังคม
 • รายงานภาษีประจำเดือน
 • รายงานรายการหักแยกตามประเภท
 • สลิปเงินเดือนจ้าหน้าที
 • รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/สะสม ประจำเดือน

2.3 งานพัสดุ (วัสดุและครุภัณฑ์)

2.3.1 รายการข้อมูลพัสดุ ได้แก่

 • ข้อมูลการจัดซื้อ
 • ข้อมูลการรับ-เบิกจ่ายพัสดุ
 • ข้อมูลพัสดุคงเหลือ
 • ข้อมูลสถานที่จัดเก็บ และผู้รับผิดชอบ
 • ข้อมูลการจำหน่าย หรือโอนครุภัณฑ์

2.3.2 การประมวลผล

 • คำนวณยอดรับ ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน
 • คำนวณยอดสรุปกรณีต่างๆ
 • คำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์

2.3.3 การตรวจสอบข้อมูลพัสดุ

 • ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดพัสดุแต่ละรายการ และข้อมูลสรุปของเดือนปัจจุบัน
 • ตรวจสอบการรับ-เบิกจ่ายพัสดุรายวัน/เดือน
 • ตรวจสอบข้อมูลสำคัญพัสดุแต่ละรายการ และข้อมูลสรุปรายเดือนย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.2.4 การพิมพ์รายงาน

 • รายงานการรับ การเบิกจ่ายประจำเดือน
 • รายงานพัสดุคงเหลือ พร้อมสถานการณ์เตือน สำหรับรายการที่ควรซื้อเพิ่ม
 • รายงานการคิดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
 • รายงานการจำหน่าย การโอน และการย้ายที่จัดเก็บครุภัณฑ์
 • รายงานครุภัณฑ์คงเหลือ และมูลค่า ณ วันสิ้นปี และการเพิ่ม/ลดโดยเปรียบเทียบกับวันสิ้นปีก่อน

2.4 งานธุรการ

ประกอบด้วย

2.4.1 งานทะเบียนการรับ-ส่งเอกสาร ของแต่ละฝ่าย

2.4.2 งานทะเบียนการรับ-ส่งหนังสือภายนอก

2.4.3 งานเอกสารการประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะอนุกรรมการ