ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

ระบบสวัสดิการและกองทุน

โปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์

ระบบสวัสดิการและกองทุน

 1. คำอธิบายภาพรวมของระบบ

ทุนสาธารณประโยชน์ หมายถึง เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี ตามข้อบังคับของสหกรณ์ และจากเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี เงินทุนสาธารณประโยชน์ถูกนำไปจ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการสมาชิก การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หรือเพื่อเป็นสาธารณกุศล ภายใต้กรอบที่ระบุไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งได้แก่ เป็นทุนการศึกษาของสมาชิก หรือบุตรของสมาชิก ให้สวัสดิการแก่สมาชิกในกรณีต่างๆ ช่วยเหลือในกรณีที่สมาชิกสหกรณ์ประสบภัยพิบัติ ช่วยเหลือในกรณีที่สมาชิกสหกรณ์(และ/หรือคู่สมรส)ถึงแก่กรรม เป็นต้น

เงินจากทุนสาธารณประโยชน์ ปกติสหกรณ์จะจัดสรรไปสมทบเข้ากองทุนต่างๆที่ได้จัดตั้งขึ้น เช่นกองทุนการศึกษาบุตรสมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิก กองทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก กองทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย เป็นต้น เงินในกองทุนเหล่านี้นอกจากได้จากเงินทุนสาธารณประโยชน์แล้ว อาจได้จากงบประมาณของสหกรณ์ การช่วยเหลือจากองค์กรอื่น หรือจากการบริจาค เป็นต้น

เนื่องจากกองทุนต่าง ๆ มีรายละเอียดคุณลักษณะงานที่แตกต่างกัน จึงได้พัฒนาระบบโดยแยกงานออกเป็นของแต่ละกองทุนนั้นๆ และเชื่อมโยงในส่วนที่มีความเกี่ยวพันกัน

2. คุณลักษณะที่สำคัญของระบบ

2.1 ข้อมูลเงินทุนสาธารณประโยชน์

2.1.1 รายการข้อมูลเงินทุนสาธารณประโยชน์ ได้แก่

 • เงินที่นำเข้าจากกำไรสุทธิรายปี และจากกรณีอื่น
 • เงินที่จัดสรรให้กองทุนต่างๆ รายกองทุนและรายปี
 • บุคลากรที่รับผิดชอบเงินทุนสาธารณประโยชน์
 • การปรับปรุงยอดเงินคงเหลือรายกองทุน

2.1.2 การตรวจสอบข้อมูล

 • ตรวจสอบสรุปยอดเงินเข้าทุนสาธารณประโยชน์ และจ่ายจากทุนฯ รายเดือนและรายปี
 • ตรวจสอบเงินที่จัดสรรเข้ากองทุนต่างๆ ปีปัจจุบันและย้อนหลังไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดทุนสาธารณประโยชน์ ณ ปัจจุบันและ ณ วันสิ้นปี ของปีย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 10 ปี

2.1.3 พิมพ์รายงานต่างๆ

 • รายงานสรุปยอดเงินเข้าทุนสาธารณประโยชน์ และจ่ายจากทุนฯ ประจำเดือน/ประจำปี
 • รายงานจำนวนเงินที่จัดสรรเข้ากองทุนต่างๆ ปีปัจจุบันและย้อนหลังไม่น้อยกว่า 10 ปี

 

2.2 กองทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

2.2.1 รายการข้อมูล ได้แก่

 • ประเภททุนการศึกษา
 • จำนวนเงินทุน
 • หลักเกณฑ์การขอรับทุน
 • รายละเอียดการขอรับทุนแต่ละประเภท
 • ข้อมูลผู้ที่ได้รับทุน
 • การจ่ายเงินช่วยเหลือแต่ละราย

2.2.2 การตรวจสอบข้อมูล

 • ตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่นขอรับทุน
 • ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินทุนการศึกษา
 • ตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันและย้อนหลังได้

2.2.3 พิมพ์รายงานต่างๆ

 • รายงานผู้ยื่นขอทุนการศึกษา
 • รายงานผู้ยื่นขอทุนการศึกษา 2 ปีติดต่อกัน
 • รายงานรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินทุนการศึกษา
 • รายงานสรุปยอดเงินเข้ากองทุน และจ่ายจากกองทุน ประจำเดือน/ประจำปี

2.3 กองทุนสวัสดิการสมาชิก

2.3.1 รายการข้อมูล ได้แก่

 • ประเภทของการให้สวัสดิการ
 • มูลค่าสูงสุดของการให้สวัสดิการแต่ละประเภท
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สวัสดิการ
 • ข้อมูลผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ
 • ข้อมูลรายละเอียดรายการที่จัดให้สวัสดิการสมาชิกแต่ละครั้ง

2.3.2 การตรวจสอบข้อมูล

 • ตรวจสอบสรุปยอดเงินเข้ากองทุน และจ่ายจากกองทุน ประจำเดือน/ประจำปี
 • ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ
 • ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ได้รับมอบสวัสดิการแล้ว แต่ละประเภท/แต่ละครั้ง
 • ตรวจสอบข้อมูลสรุปการให้สวัสดิการแต่ละประเภท/แต่ละครั้ง ของปีปัจจุบันและย้อนหลังปีก่อนๆได้

2.3.3 พิมพ์รายงานต่างๆ

 • รายงานสรุปยอดเงินเข้ากองทุน และจ่ายจากกองทุน ประจำเดือน/ประจำปี
 • รายงานรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ เพื่อใช้ในการลงชื่อเป็นหลักฐานการรับของสมาชิก
 • รายงานรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการ แต่ละประเภท/แต่ละครั้ง
 • รายงานข้อมูลสรุปการให้สวัสดิการแต่ละประเภท/แต่ละครั้ง ของปีปัจจุบันและย้อนหลังปีก่อนๆ

2.4 กองทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก

2.4.1 รายการข้อมูล ได้แก่

 • เงื่อนไขการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์
 • ข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (ผู้รับประโยชน์)
 • ข้อมูลรายละเอียดผู้ขอรับเงินสงเคราะห์
 • ข้อมูลการจ่ายเงินและข้อมูลผู้ที่มารับเงินสงเคราะห์

2.4.2 การตรวจสอบข้อมูล

 • ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในปีปัจจุบัน และย้อนหลังปีก่อนๆ
 • ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)
 • ตรวจข้อมูลรายละเอียดการขอรับเงินสงเคราะห์
 • ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินและข้อมูลผู้ที่มารับเงินสงเคราะห์
 • ตรวจสอบข้อมูลสรุปการจ่ายเงินกองทุนของแต่ละปี

2.4.3 พิมพ์รายงานต่างๆ

 • รายงานรายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในปีปัจจุบัน และย้อนหลังปี
 • รายงานรายละเอียดการขอรับเงิน
 • รายงานการจ่ายเงินและข้อมูลผู้ที่มารับเงินสงเคราะห์
 • รายงานยอดสรุปการจ่ายเงินกองทุนของแต่ละปี

2.5 กองทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย

2.5.1 รายการข้อมูล ได้แก่

 • ประเภทของภัยที่มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์
 • เงื่อนไขการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ของแต่ละประเภท
 • ข้อมูลรายละเอียดการขอรับเงินสงเคราะห์
 • ข้อมูลการจ่ายเงินและข้อมูลผู้ที่มารับเงินสงเคราะห์

2.5.2 การตรวจสอบข้อมูล

 • ตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์แต่ละราย
 • ตรวจข้อมูลรายละเอียดการขอรับเงินสงเคราะห์
 • ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินและข้อมูลผู้ที่มารับเงินสงเคราะห์ ของสมาชิกแต่ละราย
 • ตรวจสอบข้อมูลสรุปการจ่ายเงินกองทุนของแต่ละปี

2.5.3 พิมพ์รายงานต่างๆ

 • รายงานสรุปยอดเงินเข้ากองทุน และจ่ายจากกองทุน ประจำเดือน/ประจำปี
 • รายงานรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสงเคราะห์ในปีปัจจุบัน และย้อนหลังปีก่อนๆ จำแนกตามประเภทของภัย
 • รายงานรายละเอียดการขอรับเงินสงเคราะห์
 • รายงานการจ่ายเงินและข้อมูลผู้ที่มารับเงินสงเคราะห์ ของสมาชิกที่ได้รับเงินสงเคราะห์แต่ละราย
 • รายงานยอดสรุปการจ่ายเงินกองทุนของแต่ละปี