levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

10 อันดับสหกรณ์การเกษตรแห่งปี 2555

10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2555

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2555

 หมายเหตุ สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

 (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556)

 1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี

57.85

ล้านบาท

2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์

50.03

ล้านบาท

3. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ

49.15

ล้านบาท

4. สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง

43.01

ล้านบาท

5. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี

41.05

ล้านบาท

6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ๋ จำกัด จ.นครราชสีมา

39.61

ล้านบาท

7. สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จ.สงขลา

36.84

ล้านบาท

8. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา

34.07

ล้านบาท

9. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี

32.81

ล้านบาท

10. สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด  จ.เพชรบุรี

32.15

ล้านบาท

 

2. รายได้

1. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง

1,581

ล้านบาท

2. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา

902

ล้านบาท

3. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย

866

ล้านบาท

4. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา

837

ล้านบาท

5. สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

776

ล้านบาท

6. สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี

716

ล้านบาท

7. สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด จ.พะเยา

592

ล้านบาท

8. สหกรณ์การเกษตรการนิคมฯระยอง จำกัด จ.ระยอง

530

ล้านบาท

9. สหกรณ์การเกษตรกันทราลักษณ์ จำกัด จ.ศรีสะเกษ

469

ล้านบาท

10. สหกรณ์การเกษตรการนิคมฯลำตะคอง จำกัด จ.นครราชสีมา

441

ล้านบาท

 

3. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา

1,749

ล้านบาท

2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย

1,555

ล้านบาท

3. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม

1,493

ล้านบาท

4. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท

1,436

ล้านบาท

5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี

1,355

ล้านบาท

6. สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา

1,333

ล้านบาท

7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด

1,287

ล้านบาท

8. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ

1,257

ล้านบาท

9. สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์

1,196

ล้านบาท

10. สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด จ.ศรีสะเกษ

1,156

ล้านบาท

 

4. ปริมาณธุรกิจ

1. สหกรณ์การเกษตรบางสะพาน จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์

3,041

ล้านบาท

2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย

2,429

ล้านบาท

3. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง

2,398

ล้านบาท

4. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์

1,633

ล้านบาท

5. สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์

1,599

ล้านบาท

6. สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด จ.เพชรบุรี

1,544

ล้านบาท

7. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา

1,540

ล้านบาท

8. สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จ.กำแพงเพชร

1,506

ล้านบาท

9. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ

1,497

ล้านบาท

10. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา

1,423

ล้านบาท

 

5. จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 16,004 คน
2. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 13,315 คน
3.สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 13,220 คน
4. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี 12,145 คน
5. สหกรณ์การเกษตรพิมาย  จำกัด  จ.นครราชสีมา 11,434 คน
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่  จำกัด จ.นครราชสีมา 11,133 คน
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 10,354 คน
8. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร  จำกัด จ.อุบลราชธานี 9,571 คน
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 9,297 คน
10. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา 9,002 คน

isocare_contact