levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

บริษัทไอโซแคร์ ซิสเตมส์ ฯ(ISOCARE Systems)
  • โปรแกรมสหกรณ์ ชุด Web Applications ใช้ได้ทุกแห่งที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เ็น็ต ใช้งานผ่าน Tablet หรือ Smart Phone ได้ มีระบบงานหลักครบถ้วนสมบูรณ์ และมีระบบเสริมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานบริหาร งานให้บริการสมาชิกได้อย่างกว้างขวาง
  • ขบวนการสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเงินหมุนเวียนในขบวนการสหกรณ์มีปริมาณสูง (กว่าสองล้านล้านบาท) จึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ พ.ร.บ.สหกรณ์เปิดโอกาสให้สหกรณ์สามารถขยายการดำเนินธุรกิจเป็นแบบเอนกประสงค์ที่ทัดเทียมกับสถาบันการเงินอื่น สหกรณ์ต่างๆ จึงสนใจที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่สมาชิก บริษัท ไอโซแคร์ ฯ พร้อมที่จะช่วยเหลือและปลดปล่อยอุปสรรคในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในสหกรณ์
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วม 20 ปีเศษ ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง จึงได้เรียนรู้และเข้าใจงานสหกรณ์อย่างถ่องแท้ ได้ทุ่มเทนำความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมุ่งหวังให้สหกรณ์ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯมีความภูมิใจยิ่งถ้าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ขบวนการสหกรณ์มีความก้าวหน้า ยั่งยืน และที่สำคัญคือสามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกของสหกรณ์
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ บริษัท ฯ ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่ช่วยให้สหกรณ์ใช้งานธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือ ทุกส่วนงาน รองรับการเชื่อมโยงสาขาหรือหน่วยบริการย่อย และมีระบบที่รองรับการทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ของสหกรณ์เอง หรือเชื่อมต่อกับระบบ ATM ของธนาคาร

    

       บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด   ISOCARE SYSTEM CO,;LTD.  เว็บไซต์ของบริษัท : www.isocare.co.th

        55/127 หมู่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02-158-1223-4, 06-3789-2888, 06-3789-1888, 06-3789-0888, 08-1355-2557