levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

รายละเอียดโปรแกรมระบบงานสหกรณ์
 • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วม 20 ปีเศษ ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง จึงได้เรียนรู้และเข้าใจงานสหกรณ์อย่างถ่องแท้ ได้ทุ่มเทนำความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมุ่งหวังให้สหกรณ์ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯมีความภูมิใจยิ่งถ้าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ขบวนการสหกรณ์มีความก้าวหน้า ยั่งยืน และที่สำคัญคือสามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกของสหกรณ์
 • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ บริษัท ฯ ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่ช่วยให้สหกรณ์ใช้งานธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือ ทุกส่วนงาน รองรับการเชื่อมโยงสาขาหรือหน่วยบริการย่อย และมีระบบที่รองรับการทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ของสหกรณ์เอง หรือเชื่อมต่อกับระบบ ATM ของธนาคาร

ระบบบริหารสำนักงาน

โปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์

    ระบบบริหารสำนักงาน

 1. คำอธิบายภาพรวมของระบบ

      ระบบบริหารสำนักงาน ประกอบด้วย 4 งานย่อย คือ งานบุคคล งานเงินเดือน งานพัสดุ และงานธุรการ งานบุคคลและเงินเดือน เป็นงานที่เก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อใช้ในการบริหารบุคคลและการเบิกจ่ายเงินเดือน งานพัสดุนั้นเก็บข้อมูลรายการวัสดุและครุภัณฑ์ของสหกรณ์สำหรับการบริหารงาน พัสดุ ส่วนงานธุรการจะเน้นที่การเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนเอกสารที่ใช้ในฝ่าย ต่างๆ และทะเบียนการรับ-ส่งหนังสือกับหน่วยงานภายนอก

       เนื่องจากโดยปกติแล้ว สหกรณ์จะมีเจ้าหน้าที่ และมีพัสดุไม่มากนัก ดังนั้นระบบที่จัดทำขึ้นจึงมีขอบเขตของงานที่ไม่ละเอียดมาก โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยลดภาระการทำงานประจำที่ทำซ้ำๆ และช่วยในเรื่องการคำนวณตัวเลขซึ่งบางกรณีมีความยุ่งยากสลับซับซ้อน และรวมถึงการใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลย้อน หลังได้

      2. คุณลักษณะที่สำคัญของระบบ

 2.1  งานบุคคล

 2.1.1   รายการข้อมูลบุคคล ได้แก่

 • ข้อมูลทั่วไปเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 • ข้อมูลคู่สมรส บุตร บิดามารดา  โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินช่วยเหลือและการคำนวณภาษี
 • ข้อมูลการบันทึกเวลาทำงาน
 • ข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่  คู่สมรส บุตร  บิดามารดา
 • ข้อมูลการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
 • ข้อมูลการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา

 2.1.2 การตรวจสอบข้อมูล

 • ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้าที่ คู่สมรส บุตร บิดามารดา ทั้งสถานปัจจุบัน และประวัติย้อนหลัง
 • ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแต่ละคน และยอดรวมจำนวนตามกลุ่มและคาบเวลา
 • ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกค่าเล่าเรียน
 • ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการลา

 2.1.3   พิมพ์รายงานต่างๆ

 • รายงานประวัติเจ้าหน้าที่
 • รายงานข้อมูลที่อยู่เจ้าหน้าที่
 • รายงานประวัติการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา
 • รายงานประวัติการย้าย-เลื่อนระดับ
 • รายงานวันลา มาสาย ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี
 • รายงานการปรับเงินเดือนประจำปี
 • รายงานการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร

 2.2  งานเงินเดือน

 2.2.1 รายการข้อมูลเงินเดือน ได้แก่

 • อัตราเงินเดือน
 • เงินประจำตำแหน่ง
 • เวลาทำงานล่วงเวลา  อัตราค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินตกเบิก (ถ้ามี)
 • อัตราการหักภาษีเงินได้
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/เงินสะสม เงินประกันสังคม
 • เงินสวัสดิการกรณีต่าง ๆ
 • เงินเรียกเก็บของสหกรณ์

 2.2.2 การประมวลผลรายเดือน

 • คำนวณค่าล่วงเวลา
 • คำนวณภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
 • ปรับปรุงอัตราเงินเดือน สำหรับการเปลี่ยนบัญชีเงินเดือนใหม่ หรือการปรับขั้นเงินเดือนประจำปี
 • คำนวณเงินหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/เงินสะสม เงินประกันสังคม
 • คำนวณเงินสวัสดิการกรณีต่างๆ
 • เงินหักเก็บของสหกรณ์ที่จะหักจากเงินเดือน

 2.2.3 การตรวจสอบข้อมูลเงินเดือน

 • ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดรายบุคคล และข้อมูลสรุปของเดือนปัจจุบัน
 • ตรวจสอบข้อมูลสำคัญรายบุคคล และข้อมูลสรุปรายเดือนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี

 2.2.4 การพิมพ์รายงาน

 • รายงานการจ่ายเงินเดือน ประจำเดือน
 • รายงานค่าล่วงเวลา ประจำเดือน
 • รายงานประกันสังคม ตามรูปแบบของสำนักงานประกันสังคม
 • รายงานภาษีประจำเดือน
 • รายงานรายการหักแยกตามประเภท
 • สลิปเงินเดือนจ้าหน้าที
 • รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/สะสม ประจำเดือน

 2.3  งานพัสดุ (วัสดุและครุภัณฑ์)

 2.3.1  รายการข้อมูลพัสดุ ได้แก่

 • ข้อมูลการจัดซื้อ
 • ข้อมูลการรับ-เบิกจ่ายพัสดุ
 • ข้อมูลพัสดุคงเหลือ
 • ข้อมูลสถานที่จัดเก็บ และผู้รับผิดชอบ
 • ข้อมูลการจำหน่าย หรือโอนครุภัณฑ์

 2.3.2 การประมวลผล

 • คำนวณยอดรับ ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน
 • คำนวณยอดสรุปกรณีต่างๆ
 • คำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์

 2.3.3 การตรวจสอบข้อมูลพัสดุ

 • ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดพัสดุแต่ละรายการ และข้อมูลสรุปของเดือนปัจจุบัน
 • ตรวจสอบการรับ-เบิกจ่ายพัสดุรายวัน/เดือน
 • ตรวจสอบข้อมูลสำคัญพัสดุแต่ละรายการ และข้อมูลสรุปรายเดือนย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 3 ปี

 2.2.4 การพิมพ์รายงาน

 • รายงานการรับ การเบิกจ่ายประจำเดือน
 • รายงานพัสดุคงเหลือ พร้อมสถานการณ์เตือน สำหรับรายการที่ควรซื้อเพิ่ม
 • รายงานการคิดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
 • รายงานการจำหน่าย การโอน และการย้ายที่จัดเก็บครุภัณฑ์
 • รายงานครุภัณฑ์คงเหลือ และมูลค่า ณ วันสิ้นปี และการเพิ่ม/ลดโดยเปรียบเทียบกับวันสิ้นปีก่อน

 2.4 งานธุรการ

ประกอบด้วย

 2.4.1 งานทะเบียนการรับ-ส่งเอกสาร ของแต่ละฝ่าย

2.4.2 งานทะเบียนการรับ-ส่งหนังสือภายนอก

2.4.3 งานเอกสารการประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะอนุกรรมการ

    

       บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด   ISOCARE SYSTEM CO,;LTD.  เว็บไซต์ของบริษัท : www.isocare.co.th

        55/127 หมู่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02-158-1223-4, 06-3789-2888, 06-3789-1888, 06-3789-0888, 08-1355-2557