levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

รายละเอียดโปรแกรมระบบงานสหกรณ์
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วม 20 ปีเศษ ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง จึงได้เรียนรู้และเข้าใจงานสหกรณ์อย่างถ่องแท้ ได้ทุ่มเทนำความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมุ่งหวังให้สหกรณ์ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯมีความภูมิใจยิ่งถ้าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ขบวนการสหกรณ์มีความก้าวหน้า ยั่งยืน และที่สำคัญคือสามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกของสหกรณ์
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ บริษัท ฯ ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่ช่วยให้สหกรณ์ใช้งานธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือ ทุกส่วนงาน รองรับการเชื่อมโยงสาขาหรือหน่วยบริการย่อย และมีระบบที่รองรับการทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ของสหกรณ์เอง หรือเชื่อมต่อกับระบบ ATM ของธนาคาร

ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์

โปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์

    ระบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

  1. คำอธิบายภาพรวมของระบบ

         สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ แม้จะแยกเป็นคนละส่วนกับสหกรณ์ แต่มีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด โดยสมาชิกสมาคมก็เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ การตั้งสมาคมฯมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเมื่อสมาชิกเสียชีวิต คือการสงเคราะห์เงินช่วยจัดการเรื่องศพ และมีก้อนเงินอีกจำนวนหนึ่งสำหรับหักกลบหนี้สินที่มีกับสหกรณ์(ถ้ามี) ส่วนที่เหลือจะมอบให้ผู้รับประโยชน์ตามที่สมาชิกแจ้งความจำนงไว้

        โดยปกติ ระบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะมีการเชื่อมโยงกับระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน กล่าวคือ ระบบสมาคมฯก็ใช้ข้อมูลรายละเอียดสมาชิกจากระบบงานสหกรณ์ ในขณะเดียวกับระบบงานสหกรณ์ก็ต้องอาศัยข้อมูลของระบบสมาคมฯในการจัดเก็บเงิน ช่วยสงเคราะห์ศพในแต่ละเดือน ข้อมูลในระบบนี้ประกอบด้วย ข้อมูลรายละเอียดสมาชิก ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ ข้อมูลการเก็บเงินค่าสมัคร ค่าบำรุงรายปี ข้อมูลการเสียชีวิตของสมาชิก ข้อมูลเงินค่าสงเคราะห์ และข้อมูลประกอบอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม: ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์

    

       บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด   ISOCARE SYSTEM CO,;LTD.  เว็บไซต์ของบริษัท : www.isocare.co.th

        55/127 หมู่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02-158-1223-4, 06-3789-2888, 06-3789-1888, 06-3789-0888, 08-1355-2557