levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

รายละเอียดโปรแกรมระบบงานสหกรณ์
 • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วม 20 ปีเศษ ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง จึงได้เรียนรู้และเข้าใจงานสหกรณ์อย่างถ่องแท้ ได้ทุ่มเทนำความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมุ่งหวังให้สหกรณ์ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯมีความภูมิใจยิ่งถ้าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ขบวนการสหกรณ์มีความก้าวหน้า ยั่งยืน และที่สำคัญคือสามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกของสหกรณ์
 • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ บริษัท ฯ ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่ช่วยให้สหกรณ์ใช้งานธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือ ทุกส่วนงาน รองรับการเชื่อมโยงสาขาหรือหน่วยบริการย่อย และมีระบบที่รองรับการทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ของสหกรณ์เอง หรือเชื่อมต่อกับระบบ ATM ของธนาคาร

ระบบสวัสดิการและกองทุน

โปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์

    ระบบสวัสดิการและกองทุน

 1. คำอธิบายภาพรวมของระบบ

      ทุนสาธารณประโยชน์ หมายถึง  เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี ตามข้อบังคับของสหกรณ์ และจากเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี เงินทุนสาธารณประโยชน์ถูกนำไปจ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการสมาชิก การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หรือเพื่อเป็นสาธารณกุศล ภายใต้กรอบที่ระบุไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งได้แก่   เป็นทุนการศึกษาของสมาชิก หรือบุตรของสมาชิก ให้สวัสดิการแก่สมาชิกในกรณีต่างๆ ช่วยเหลือในกรณีที่สมาชิกสหกรณ์ประสบภัยพิบัติ ช่วยเหลือในกรณีที่สมาชิกสหกรณ์(และ/หรือคู่สมรส)ถึงแก่กรรม เป็นต้น

       เงินจากทุนสาธารณประโยชน์ ปกติสหกรณ์จะจัดสรรไปสมทบเข้ากองทุนต่างๆที่ได้จัดตั้งขึ้น เช่นกองทุนการศึกษาบุตรสมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิก กองทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก กองทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย เป็นต้น เงินในกองทุนเหล่านี้นอกจากได้จากเงินทุนสาธารณประโยชน์แล้ว อาจได้จากงบประมาณของสหกรณ์ การช่วยเหลือจากองค์กรอื่น หรือจากการบริจาค เป็นต้น

       เนื่องจากกองทุนต่าง ๆ มีรายละเอียดคุณลักษณะงานที่แตกต่างกัน จึงได้พัฒนาระบบโดยแยกงานออกเป็นของแต่ละกองทุนนั้นๆ และเชื่อมโยงในส่วนที่มีความเกี่ยวพันกัน

     2. คุณลักษณะที่สำคัญของระบบ

 2.1 ข้อมูลเงินทุนสาธารณประโยชน์

 2.1.1 รายการข้อมูลเงินทุนสาธารณประโยชน์ ได้แก่

 • เงินที่นำเข้าจากกำไรสุทธิรายปี และจากกรณีอื่น
 • เงินที่จัดสรรให้กองทุนต่างๆ รายกองทุนและรายปี
 • บุคลากรที่รับผิดชอบเงินทุนสาธารณประโยชน์
 • การปรับปรุงยอดเงินคงเหลือรายกองทุน

2.1.2 การตรวจสอบข้อมูล

 • ตรวจสอบสรุปยอดเงินเข้าทุนสาธารณประโยชน์ และจ่ายจากทุนฯ รายเดือนและรายปี
 • ตรวจสอบเงินที่จัดสรรเข้ากองทุนต่างๆ ปีปัจจุบันและย้อนหลังไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดทุนสาธารณประโยชน์ ณ ปัจจุบันและ ณ วันสิ้นปี ของปีย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 10 ปี

2.1.3   พิมพ์รายงานต่างๆ

 • รายงานสรุปยอดเงินเข้าทุนสาธารณประโยชน์ และจ่ายจากทุนฯ ประจำเดือน/ประจำปี
 • รายงานจำนวนเงินที่จัดสรรเข้ากองทุนต่างๆ ปีปัจจุบันและย้อนหลังไม่น้อยกว่า 10 ปี

 

2.2  กองทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

 2.2.1 รายการข้อมูล ได้แก่

 • ประเภททุนการศึกษา
 • จำนวนเงินทุน
 • หลักเกณฑ์การขอรับทุน
 • รายละเอียดการขอรับทุนแต่ละประเภท
 • ข้อมูลผู้ที่ได้รับทุน
 • การจ่ายเงินช่วยเหลือแต่ละราย

2.2.2 การตรวจสอบข้อมูล

 • ตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่นขอรับทุน
 • ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินทุนการศึกษา
 • ตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันและย้อนหลังได้

2.2.3   พิมพ์รายงานต่างๆ

 • รายงานผู้ยื่นขอทุนการศึกษา
 • รายงานผู้ยื่นขอทุนการศึกษา 2 ปีติดต่อกัน
 • รายงานรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินทุนการศึกษา
 • รายงานสรุปยอดเงินเข้ากองทุน และจ่ายจากกองทุน ประจำเดือน/ประจำปี

 2.3  กองทุนสวัสดิการสมาชิก

 2.3.1 รายการข้อมูล ได้แก่

 • ประเภทของการให้สวัสดิการ
 • มูลค่าสูงสุดของการให้สวัสดิการแต่ละประเภท
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สวัสดิการ
 • ข้อมูลผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ
 • ข้อมูลรายละเอียดรายการที่จัดให้สวัสดิการสมาชิกแต่ละครั้ง

2.3.2 การตรวจสอบข้อมูล

 • ตรวจสอบสรุปยอดเงินเข้ากองทุน และจ่ายจากกองทุน ประจำเดือน/ประจำปี
 • ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ
 • ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ได้รับมอบสวัสดิการแล้ว แต่ละประเภท/แต่ละครั้ง
 • ตรวจสอบข้อมูลสรุปการให้สวัสดิการแต่ละประเภท/แต่ละครั้ง ของปีปัจจุบันและย้อนหลังปีก่อนๆได้

2.3.3   พิมพ์รายงานต่างๆ

 • รายงานสรุปยอดเงินเข้ากองทุน และจ่ายจากกองทุน ประจำเดือน/ประจำปี
 • รายงานรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ เพื่อใช้ในการลงชื่อเป็นหลักฐานการรับของสมาชิก
 • รายงานรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการ แต่ละประเภท/แต่ละครั้ง
 • รายงานข้อมูลสรุปการให้สวัสดิการแต่ละประเภท/แต่ละครั้ง ของปีปัจจุบันและย้อนหลังปีก่อนๆ

 2.4  กองทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก

 2.4.1 รายการข้อมูล ได้แก่

 • เงื่อนไขการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์
 • ข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (ผู้รับประโยชน์)
 • ข้อมูลรายละเอียดผู้ขอรับเงินสงเคราะห์
 • ข้อมูลการจ่ายเงินและข้อมูลผู้ที่มารับเงินสงเคราะห์

2.4.2 การตรวจสอบข้อมูล

 • ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในปีปัจจุบัน และย้อนหลังปีก่อนๆ
 • ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์)
 • ตรวจข้อมูลรายละเอียดการขอรับเงินสงเคราะห์
 • ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินและข้อมูลผู้ที่มารับเงินสงเคราะห์
 • ตรวจสอบข้อมูลสรุปการจ่ายเงินกองทุนของแต่ละปี

2.4.3   พิมพ์รายงานต่างๆ

 • รายงานรายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในปีปัจจุบัน และย้อนหลังปี
 • รายงานรายละเอียดการขอรับเงิน
 • รายงานการจ่ายเงินและข้อมูลผู้ที่มารับเงินสงเคราะห์
 • รายงานยอดสรุปการจ่ายเงินกองทุนของแต่ละปี

 2.5 กองทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย

 2.5.1 รายการข้อมูล ได้แก่

 • ประเภทของภัยที่มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์
 • เงื่อนไขการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ของแต่ละประเภท
 • ข้อมูลรายละเอียดการขอรับเงินสงเคราะห์
 • ข้อมูลการจ่ายเงินและข้อมูลผู้ที่มารับเงินสงเคราะห์

2.5.2 การตรวจสอบข้อมูล

 • ตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์แต่ละราย
 • ตรวจข้อมูลรายละเอียดการขอรับเงินสงเคราะห์
 • ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินและข้อมูลผู้ที่มารับเงินสงเคราะห์ ของสมาชิกแต่ละราย
 • ตรวจสอบข้อมูลสรุปการจ่ายเงินกองทุนของแต่ละปี

2.5.3   พิมพ์รายงานต่างๆ

 • รายงานสรุปยอดเงินเข้ากองทุน และจ่ายจากกองทุน ประจำเดือน/ประจำปี
 • รายงานรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสงเคราะห์ในปีปัจจุบัน และย้อนหลังปีก่อนๆ จำแนกตามประเภทของภัย
 • รายงานรายละเอียดการขอรับเงินสงเคราะห์
 • รายงานการจ่ายเงินและข้อมูลผู้ที่มารับเงินสงเคราะห์ ของสมาชิกที่ได้รับเงินสงเคราะห์แต่ละราย
 • รายงานยอดสรุปการจ่ายเงินกองทุนของแต่ละปี

    

       บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด   ISOCARE SYSTEM CO,;LTD.  เว็บไซต์ของบริษัท : www.isocare.co.th

        55/127 หมู่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02-158-1223-4, 06-3789-2888, 06-3789-1888, 06-3789-0888, 08-1355-2557