levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

รายละเอียดโปรแกรมระบบงานสหกรณ์
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วม 20 ปีเศษ ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง จึงได้เรียนรู้และเข้าใจงานสหกรณ์อย่างถ่องแท้ ได้ทุ่มเทนำความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมุ่งหวังให้สหกรณ์ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯมีความภูมิใจยิ่งถ้าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ขบวนการสหกรณ์มีความก้าวหน้า ยั่งยืน และที่สำคัญคือสามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกของสหกรณ์
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ บริษัท ฯ ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่ช่วยให้สหกรณ์ใช้งานธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือ ทุกส่วนงาน รองรับการเชื่อมโยงสาขาหรือหน่วยบริการย่อย และมีระบบที่รองรับการทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ของสหกรณ์เอง หรือเชื่อมต่อกับระบบ ATM ของธนาคาร

ระบบการเงิน

1. คำอธิบายภาพรวมของระบบ

      ระบบการเงินเป็นระบบที่เกี่ยวกับการรับเงินและจ่ายเงินในกรณีต่างๆของแต่ละ วัน เป็นงานรับ-จ่ายเงินที่แยกส่วนจากระบบเงินฝาก  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรับชำระเงินกู้ การจ่ายเงินกู้ แต่ระบบสามารถรองรับการรับ-จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากเงินกู้ได้ทุกกรณี และรองรับการรับ-จ่ายด้วยเงินสด โอนผ่านธนาคาร โอนเงินฝากสหกรณ์ เช็ค ดราฟ หรืออื่นๆ ข้อมูลที่บันทึกจากการรับจ่ายเงินจะปรับปรุง (update) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับ-จ่ายเงินตามรูปแบบของสหกรณ์ ก็สามารถพิมพ์ออกให้ได้เลย รวมถึงสามารถแก้ไข หรือยกเลิกใบเสร็จ/ใบสำคัญได้ ผู้ใช้งานระบบการเงินสามารถตรวจสอบและควบคุมเงินสดในลิ้นชักที่เคาน์เตอร์ ได้ โดยเปรียบเทียบ สอบยันกับข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ  และสามารถเรียกดูข้อมูลรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีรายงานผลเมื่อสิ้นวัน ได้แก่รายงานการเบิกจ่ายเงินสด-รับเงินสด รายงานการซื้อหุ้น รายงานการรับชำระเงินทุกประเภท รายงานใบคุมยอด และรายงานการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

 2. คุณลักษณะที่สำคัญของระบบ

 กำหนดประเภทการรับ-จ่ายเงินได้หลายประเภท เช่น   เงินสด โอนผ่านธนาคาร เงินฝากสหกรณ์ เช็ค ดราฟ หรือ อื่น ๆ

  • งาน เกี่ยวกับเงินสดรับ-จ่ายประจำวัน สามารถบันทึก จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินสด-รับเงินสด cและสามารถตรวจสอบและควบคุมเงินสดในลิ้นชักหน้าเคาน์เตอร์
  • งานการ รับซื้อหุ้น สามารถรับซื้อหุ้นโดยเงินสด, เช็ค, โอนผ่านธนาคารฯ และอื่นๆ  พิมพ์ใบเสร็จรับเงินซื้อหุ้น  จัดทำรายงานการซื้อหุ้นประจำวัน
  • งาน การรับชำระเงินเงินกู้ สามารถรับชำระเงินกู้ทุกประเภท    โดยเงินสด, เช็ค, โอนผ่านธนาคารฯ และอื่นๆ  ที่สมาชิกนำมาชำระหน้า พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน  และพิมพ์รายงานระหว่างวัน
  • งานการจ่ายเงินกู้ สามารถจ่ายเงินกู้ทุกประเภท   โดยจ่ายเป็นเงินสด  โอนเข้าบัญชี  เงินฝากสหกรณ์ พิมพ์รายงานใบคุมยอดจ่ายเงินกู้ เงินสด ธนาคาร สหกรณ์ และอื่นๆ รายงานบัญชีรายตัวจ่ายเงินกู้ ทุกประเภท
  • งานการจ่ายเงิน อื่นๆ เช่น การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการทุกกองทุน การจ่ายเงินให้  บริษัท  ห้างร้าน  บุคคล  ฯลฯ
  • ระบบงานเช็ค ได้แก่ การจ่ายและพิมพ์เช็คประจำวัน การนำฝากเช็คเข้าธนาคาร รายงานข้อมูลการรับและจ่ายเช็คประจำวัน และตรวจสอบข้อมูลเช็คกับธนาคาร
  • เก็บรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นไว้เป็นประวัติ เพื่อใช้เรียกดูในภายหลังได้
  • เชื่อมโยงกับระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ  โดยไม่ต้องทำการบันทึกบัญชีด้วยระบบ Manual

    

       บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด   ISOCARE SYSTEM CO,;LTD.  เว็บไซต์ของบริษัท : www.isocare.co.th

        55/127 หมู่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02-158-1223-4, 06-3789-2888, 06-3789-1888, 06-3789-0888, 08-1355-2557