levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

รายละเอียดโปรแกรมระบบงานสหกรณ์
 • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วม 20 ปีเศษ ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง จึงได้เรียนรู้และเข้าใจงานสหกรณ์อย่างถ่องแท้ ได้ทุ่มเทนำความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมุ่งหวังให้สหกรณ์ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯมีความภูมิใจยิ่งถ้าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ขบวนการสหกรณ์มีความก้าวหน้า ยั่งยืน และที่สำคัญคือสามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกของสหกรณ์
 • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ บริษัท ฯ ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่ช่วยให้สหกรณ์ใช้งานธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือ ทุกส่วนงาน รองรับการเชื่อมโยงสาขาหรือหน่วยบริการย่อย และมีระบบที่รองรับการทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ของสหกรณ์เอง หรือเชื่อมต่อกับระบบ ATM ของธนาคาร

ระบบเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

โปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์

 

    ระบบเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

 

 1. คำอธิบายภาพรวมของระบบ

         เงินปันผล หมายถึง เงินทีสมาชิกได้รับเป็นผลตอบแทนจากการที่สมาชิกมีหุ้นอยู่กับสหกรณ์ สมาชิกจะได้รับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นมากหรือน้อย และอัตราส่วน(ร้อยละ)เงินปันผลที่ได้รับ

         เงินเฉลี่ยคืน หมายถึง เงินที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์ เฉพาะผู้ที่กู้เงินจากสหกรณ์เท่านั้น โดยสหกรณ์จะเฉลี่ยคืนให้จากยอดรวมของดอกเบี้ยที่ชำระให้แก่สหกรณ์ในแต่ละปี สมาชิกจะได้รับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับยอดดอกเบี้ยมากหรือน้อย และอัตราส่วน(ร้อยละ)เงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับ

         สมาชิกที่ไม่ได้กู้เงินจากสหกรณ์ จะได้รับเฉพาะเงินปันผลเท่านั้น และโดยปกติสมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้จะไม่ได้รับเงิน เฉลี่ยคืน

         ระบบเงินปันผล-เฉลี่ยคืน เป็นระบบที่ใช้ประโยชน์หลัก คือ การคำนวณเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับเมื่อสิ้นปี การคำนวณ/การจ่ายเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน มีข้อกำหนดเงื่อนไขหลายประการตามความเหมาะสม ซึ่งจะถูกกำหนดโดยกฎหมาย หรือข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือมติของคณะกรรมการ ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณปันผล คือข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวหุ้น ได้แก่มูลค่าหุ้น ระยะเวลาการถือหุ้น(ในรอบปี) ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณเงินเฉลี่ยคืน คือ เงินค่าดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งหมดในรอบปี(ยกเว้นดอกเบี้ยของประเภทเงินกู้ หรือรายการดอกเบี้ยที่มีเงื่อนไขพิเศษไม่ให้เงินเฉลี่ยคืน)

        ระบบงานนี้ปกติจะดำเนินการปีละครั้ง มีรายการงานที่สำคัญ คือ การกำหนดค่าที่เป็นเงื่อนไข การตรวจสอบความความถูกต้องของข้อมูลก่อนและหลังคำนวณ การคำนวณ และการประมวลผลจำแนกตามกรณีต่าง ๆ การตรวจสอบและแสดงรายละเอียดข้อมูล การพิมพ์ผลรายงานข้อมูล พิมพ์สลิปต่างๆ ตามความต้องการของสหกรณ์

 2. คุณลักษณะที่สำคัญของระบบ

  2.1 การกำหนดค่าเริ่มต้น/ค่าคงที่ สำหรับควบคุมการทำงานของระบบ

 วิธีการคำนวณเงินปันผลแบบ รายเดือน / รายวัน

 • กรณีคำนวณเป็นรายวัน - กำหนดจำนวนวันที่ใช้คำนวณเงินปันผล (365, 366, วันตามปฏิทิน)
 • การนำหุ้นของสมาชิกที่ลาออกระหว่างปีแต่ยังไม่รับค่าหุ้นคืน มาคำนวณเงินปันผลได้
 • การคำนวณเงินปันผลของสมาชิกที่ได้บันทึกการลาออกช่วงหลังปิดบัญชี
 • การทดลองคำนวณเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ตามอัตราที่กำหนดได้ อย่างน้อย  4 อัตรา 
 • ตั้งอัตราเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของการคำนวณแต่ละครั้ง
 • รูปแบบการปัดเศษ และจำนวนทศนิยม
 • ดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทที่ไม่นำมาคิดเฉลี่ยคืน
 • วิธีการรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน 
 • กำหนดเงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ 
 • กรณีคำนวณเป็นรายเดือน – กำหนดซื้อหุ้นภายในวันที่...ของเดือนให้คิดเงินปันผลเต็มเดือน

  2.2 งานคำนวณเฉลี่ยคืน

 •  รวบรวมข้อมูลดอกเบี้ยเพื่อคำนวณเฉลี่ยคืน ประกอบด้วย  หักจากเงินเดือน /ชำระหนี้ บางส่วน,ทั้งหมด / หักกลบหนี้   ได้แก่
  • ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
  • ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทุกประเภท
  • ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษทุกประเภท
  • ดอกเบี้ยลูกหนี้รอเรียกเก็บ
 • สรุปยอดดอกเบี้ยต่าง ๆ   เพื่อกระทบกับบัญชีแยกประเภท ณ สิ้นปี
 • ตรวจสอบสมาชิกที่ออกระหว่างปี
 • Flag สมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเฉลี่ยคืน
 • คำนวณเงินเฉลี่ยคืน ตามอัตราที่ต้องการ
 • เรียกดูข้อมูลรายละเอียดดอกเบี้ยทั้งปี ที่นำมาคำนวณเงินเฉลี่ยคืนทางหน้าจอและสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้

  2.3 งานคำนวณเงินปันผล

 • ตรวจสอบข้อมูลหุ้นเพื่อคำนวณเงินปันผล  และตรวจสอบยอดกับบัญชีแยกประเภท
 • นำข้อมูลเจ้าหนี้ทุนเรือนหุ้น (ลาออกระหว่างปีแต่ยังไม่รับค่าหุ้นคืน)  เข้าระบบหุ้น
 • คำนวณเงินปันผลตามอัตราที่กำหนด
 • เรียกดูข้อมูลเงินปันผลรายบุคคล ทางหน้าจอและสั่งพิมพ์ได้

  2.4 งานประมวลผลหลังจากคำนวณเงินปันผล-เฉลี่ยคืน

 • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 • จำแนกข้อมูลเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ตามประเภทวิธีการรับเงิน
 • สรุปยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน จำแนกตามประเภทวิธีรับเงิน
 • Export  ข้อมูลที่แยกตามประเภทวิธีการรับเงิน ไปเป็นไฟล์ตามรูปแบบที่ต้องการใช้
 • ตรวจสอบเงินปันผล-เฉลี่ยคืน โอนเข้าเป็นหุ้น โอนเข้าเงินฝาก
 • Export ข้อมูลไประบบต่างๆ  โดยอัตโนมัติ  เช่น โอนเข้าหุ้น  โอนเข้าเงินฝาก  ชำระหนี้ ก่อนทำการโอนรายการต้องมีการยืนยันยอดก่อน และปรับปรุง(update)ข้อมูลของระบบให้ถูกต้อง

  2.5  การจัดพิมพ์รายงานต่างๆ

 • รายงานเงินปันผล - เฉลี่ยคืน จำแนกตามกรณีต่าง ๆ
 • รายงานใบนำส่งเงินปันผล - เฉลี่ยคืน
 • สลิปเงินปันผลและเฉลี่ยคืน  ตามรูปแบบทีกำหนด
 • สรุปยอด   จำนวนเงิน จำนวนราย ดอกเบี้ยเงินกู้และเงินเฉลี่ยคืนที่คำนวณได้ ดังนี้
  • สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน
  • สมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
  • สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนบางส่วน
  • สมาชิกที่ออกระหว่างปี
  • สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน
  • สมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
  • สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนบางส่วน
  • สมาชิกที่ออกระหว่างปี
 • รายงานรายละเอียด ดอกเบี้ยเงินกู้และเงินเฉลี่ยคืนที่คำนวณได้
 • รายงานสรุปยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน (ยอดสุทธิ)  เรียงตามธนาคาร
 • รายงานสรุปยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน (ยอดสุทธิ)  เรียงตามวิธีรับเงิน

  2.6  เชื่อมโยงกับระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ

 

    

       บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด   ISOCARE SYSTEM CO,;LTD.  เว็บไซต์ของบริษัท : www.isocare.co.th

        55/127 หมู่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02-158-1223-4, 06-3789-2888, 06-3789-1888, 06-3789-0888, 08-1355-2557