levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

บริษัทไอโซแคร์ ซิสเตมส์ ฯ(ISOCARE Systems)
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วม 20 ปีเศษ ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง จึงได้เรียนรู้และเข้าใจงานสหกรณ์อย่างถ่องแท้ ได้ทุ่มเทนำความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมุ่งหวังให้สหกรณ์ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯมีความภูมิใจยิ่งถ้าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ขบวนการสหกรณ์มีความก้าวหน้า ยั่งยืน และที่สำคัญคือสามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกของสหกรณ์
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ บริษัท ฯ ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่ช่วยให้สหกรณ์ใช้งานธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือ ทุกส่วนงาน รองรับการเชื่อมโยงสาขาหรือหน่วยบริการย่อย และมีระบบที่รองรับการทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ของสหกรณ์เอง หรือเชื่อมต่อกับระบบ ATM ของธนาคาร

ทำเนียบอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ นายอดุล นิยมวิภาค พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ
1.พอ. สุรินทร์ ชลประเสริฐ 2.นายอดุล นิยมวิภาค 3.พอ. สุรินทร์ ชลประเสริฐ
พ.ศ. 2515 - 2520 พ.ศ. 2520 - 2522 พ.ศ. 2522 - 2526
     
นายเชิญ บำรุงวงศ์ lนายทรงยศ นาคชำนาญ นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย
4.นายเชิญ บำรุงวงศ์ 5.นายทรงยศ นาคชำนาญ 6.นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย
พ.ศ. 2526 - 2530 พ.ศ. 2530 - 2532 พ.ศ. 2532 - 2536
     
นายอวยผล กนกวิจิตร นางสาวพีรรัตน์ อังกุรรัต นายวัลลภ วิทยประพัฒน์
7.นายอวยผล กนกวิจิตร 8.นางสาวพีรรัตน์ อังกุรรัต 9.นายวัลลภ วิทยประพัฒน์
พ.ศ. 2536 - 2538 พ.ศ. 2538 - 2540 พ.ศ. 2540 - 2541
     
นายบุญมี จันทรวงศ์ นายชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ นายบุญมี จันทรวงศ์
10.นายบุญมี จันทรวงศ์ 11.นายชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ 12.นายบุญมี จันทรวงศ์
พ.ศ. 2541 - 2544 พ.ศ.2544 - 2545 พ.ศ. 2545 - 2549
     
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ นายศุภชัย บานพับทอง  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
 13.น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์  14.นายศุภชัย บานพับทอง  15.นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
 พ.ศ. 2549 - 2552 พ.ศ. 2552 - 2552 พ.ศ. 2552 - 2553
     
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ดร.จุมพล สงวนสิน นายโอภาส กลั่นบุศย์ 
16.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 17.ดร.จุมพล สงวนสิน 18.นายโอภาส กลั่นบุศย์
พ.ศ. 2553 - 2556 พ.ศ.2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558
     
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข    
19.ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข    
พศ.2558 - ปัจจุบัน    
     

 

 

    

       บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด   ISOCARE SYSTEM CO,;LTD.  เว็บไซต์ของบริษัท : www.isocare.co.th

        55/127 หมู่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02-158-1223-4, 06-3789-2888, 06-3789-1888, 06-3789-0888, 08-1355-2557