levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

บริษัทไอโซแคร์ ซิสเตมส์ ฯ(ISOCARE Systems)
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วม 20 ปีเศษ ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง จึงได้เรียนรู้และเข้าใจงานสหกรณ์อย่างถ่องแท้ ได้ทุ่มเทนำความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมุ่งหวังให้สหกรณ์ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯมีความภูมิใจยิ่งถ้าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ขบวนการสหกรณ์มีความก้าวหน้า ยั่งยืน และที่สำคัญคือสามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกของสหกรณ์
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ บริษัท ฯ ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่ช่วยให้สหกรณ์ใช้งานธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือ ทุกส่วนงาน รองรับการเชื่อมโยงสาขาหรือหน่วยบริการย่อย และมีระบบที่รองรับการทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ของสหกรณ์เอง หรือเชื่อมต่อกับระบบ ATM ของธนาคาร

ทำเนียบนายทะเบียนสหกรณ์

     
1.พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ 2.มหาอำมาตย์โท หม่อมเจ้าฉลาดลบเลอสรร 3.มหาอำมาตย์ตรี พระยาำิพิพิธสมบัติ
พ.ศ. 2458 - 2468 พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2469 - 2475
     
     
 4.พระยาโทณวณิกมนตรี ( วิสุทธิ์ โทณวณิก)  5.รองอำมาตย์เอก หลวงเดชสหกรณ์  6.พระพิจารณ์ำพาณิชย์ (พิจารณ์ ปัณยวณิช)
 พ.ศ. 2475  พ.ศ. 2475 - 2478  พ.ศ. 2478
     
     hh
 7.พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีระเธียร)  8.พระพิจารณ์ำพาณิชย์ (พิจารณ์ ปัณยวณิช)  9.ม.ล.อุดม ทินกร ณ อยุธยา
 พ.ศ. 2479 - 2485  พ.ศ. 2485 - 2492  พ.ศ. 2492
     
     
10.นายพงส สรีวรรธนะ  11.นายทนุ สาตราภัย 12.นายเชื้อ วายวานนท์
 พ.ศ. 2493 - 2500  พ.ศ. 2500 - 2502  พ.ศ. 2502 - 2505
     
     dd
13.นายทนุ สาตราภัย 14.พล.ต. ชาญ อังศุโชติ 15.พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ
พ.ศ. 2505 - 2510 พ.ศ. 2510 - 2511 พ.ศ. 2511 - 2514
     
   kk  
 16.ายสัมฤทธิ์ เลิศบุศย์ 17.พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ  18.นายอดุล นิยมวิภาต
 พ.ศ. 2514 - 2515  พ.ศ. 2515 - 2520  พ.ศ. 2520 - 2522
     
 ll    
 19.พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ 20.นายเถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ 21.นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 พ.ศ. 2522 - 2523  พ.ศ. 2523 - 2530  พ.ศ. 2530 - 2533
     
22.นายยุกติ สาริกะภูมิ
23.นายสมหมาย สุรกุล  24.นายทวีศักดิ์ เสสะเวช
พ.ศ. 2533 - 2535 พ.ศ. 2535 - 2539  พ.ศ. 2539 - 2541
     
  ll kk
25.นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 26.นายบุญมี จันทรวงศ์  27.นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
พ.ศ. 2541 - 2545 พ.ศ. 2545 - 2549 พ.ศ. 2549 - 2552
     
kk kk pp
 28.นายศุภชัย บานพับทอง  29.นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์  30.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2552 - 2553 พ.ศ. 2553 - 2556
     
 kk    
 31.ดร.จุมพล สงวนสิน 32.นายโอภาส กลั่นบุศย์ 33.ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน 

 

    

       บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด   ISOCARE SYSTEM CO,;LTD.  เว็บไซต์ของบริษัท : www.isocare.co.th

        55/127 หมู่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02-158-1223-4, 06-3789-2888, 06-3789-1888, 06-3789-0888, 08-1355-2557