levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2559
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วม 20 ปีเศษ ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง จึงได้เรียนรู้และเข้าใจงานสหกรณ์อย่างถ่องแท้ ได้ทุ่มเทนำความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมุ่งหวังให้สหกรณ์ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯมีความภูมิใจยิ่งถ้าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ขบวนการสหกรณ์มีความก้าวหน้า ยั่งยืน และที่สำคัญคือสามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกของสหกรณ์
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ บริษัท ฯ ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่ช่วยให้สหกรณ์ใช้งานธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือ ทุกส่วนงาน รองรับการเชื่อมโยงสาขาหรือหน่วยบริการย่อย และมีระบบที่รองรับการทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ของสหกรณ์เอง หรือเชื่อมต่อกับระบบ ATM ของธนาคาร

10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2559

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2559 

 หมายเหตุ สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

 (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 

 1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ
   93.12
ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง 
   76.11
ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี
   73.55
ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา
   65.94
ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี 
   63.49
ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
   61.54
ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
   61.36
ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี
   52.94
ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์
   52.79
ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ
   45.90
ล้านบาท

 

  2. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด
2,258
 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท
2,148
 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย
2,037
 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง
2,014
 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม
1,999
 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ
1,887
 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ
1,753
 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
1,705
 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี
1,650
 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
1,637
 ล้านบาท

 

3. ปริมาณธุรกิจ   

 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์  2,687  ล้านบาท
 2. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง 
 2,315  ล้านบาท
 3. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย  2,220  ล้านบาท
 4. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา  1,858  ล้านบาท
 5. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์   1,829  ล้านบาท
 6. สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จ.จันทบุรี  1,557  ล้านบาท
 7. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง  1,528   ล้านบาท
 8. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ  1,411  ล้านบาท
 9. สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด จ.เพชรบุรี  1,382  ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา  1,355  ล้านบาท

 

4.จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย
16,810
คน
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
13,936
คน
3. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา
12,313
คน
4. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม
12,261
คน
5. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี
11,877
คน
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา
10,818
คน
7. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา
10,746
คน
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน  จำกัด จ.อุตรดิตถ์
10,582
คน
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์
10,350
คน
10. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี
10,229
คน

    

       บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด   ISOCARE SYSTEM CO,;LTD.  เว็บไซต์ของบริษัท : www.isocare.co.th

        55/127 หมู่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02-158-1223-4, 06-3789-2888, 06-3789-1888, 06-3789-0888, 08-1355-2557