levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรายปี
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วม 20 ปีเศษ ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง จึงได้เรียนรู้และเข้าใจงานสหกรณ์อย่างถ่องแท้ ได้ทุ่มเทนำความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมุ่งหวังให้สหกรณ์ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯมีความภูมิใจยิ่งถ้าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ขบวนการสหกรณ์มีความก้าวหน้า ยั่งยืน และที่สำคัญคือสามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกของสหกรณ์
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ บริษัท ฯ ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่ช่วยให้สหกรณ์ใช้งานธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือ ทุกส่วนงาน รองรับการเชื่อมโยงสาขาหรือหน่วยบริการย่อย และมีระบบที่รองรับการทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ของสหกรณ์เอง หรือเชื่อมต่อกับระบบ ATM ของธนาคาร

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรายปี

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรายปี(ตั้งแต่ปี 2517-ปัจจุบัน)

    มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 เห็นชอบโครงการขอรับพระราชทานรางวัลสำหรับสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น และ ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขอรับพระราชทานรางวัลสำหรับสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ. 2517 กระทรวงเกษตรฯได้ดำเนินการตามมตินี้ โดยแต่ละปีให้มีการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแต่ละประเภทสหกรณ์ และจัดเป็น 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ แต่ละระดับนั้น ปกติจะมี(หรือไม่มี)สหกรณ์ได้รับเลือกเป็นอันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 หรือรางวัลชมเชย

   ระยะต่อมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศ เรื่องการคัดเลือกเกษตรกร สถานบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ใช้ แทนระเบียบปี 2517 โดยกำหนดหลักเกณฑ์กลางในการคัดเลือก ทั้งนี้ได้มีการประกาศออกมาหลายครั้ง เนื่องจากเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในต่างละช่วงเวลา นั้นๆ

   รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติที่นำเสนอนี้ เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นอันดับ 1 ระดับประเทศ ตามระเบียบปี 2517 และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติตามประกาศของกระทรวงเกษตรฯ

    สามารถดูรายละเอียดข้อมูลของแต่ละสหกรณ์ได้จากเว็บไซต์ของสหกรณ์(ถ้ามี) โดยคลิกที่ชื่อของสหกรณ์ (Update URL ของเว็บไซต์ล่าสุด ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2557)

 

  1) สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น

ปีที่ได้รับ  ชื่อสหกรณ์ดีเด่น

  2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด  จ.นครราชสีมา (ครั้งที่ 2)

  2559  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด กรุงเทพฯ

  2558  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ

  2557  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

  2556  สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด จ.สุรินทร์

  2555   สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด กรุงเทพฯ (ครั้งที่ 3)

   2554   สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา

   2553   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุิ์  จำกัด จ.กาฬสินธุิ์

   2552    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด กรุงเทพฯ

  2551    สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนค่ายศรีนครินทรา จำกัด จ.นครศรีธรรมราช

  2550    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กรุงเทพฯ

  2549    สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด กรุงเทพฯ

  2548    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด จ.อุบลราชธานี

  2547    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด จ.ร้อยเอ็ด

  2546    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด จ.สงขลา

  2545    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จำกัด จ.ขอนแก่น

  2544    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด จ.นครราชสีมา

  2543    สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขานุการกองทัพบก จำกัด กรุงเทพฯ

  2542    สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด กรุงเทพฯ (ครั้งที่ 2)

  2541    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด จ.สระบุรี

  2540    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จ.เชียงใหม่

  2539    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด จ.เชียงใหม่

  2538    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด จ.พิจิตร

  2537    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จ.สตูล

  2536    สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำกัด จ.ลพบุรี

  2535    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด จ.แม่ฮ่องสอน

  2534    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด จ.อุทัยธานี

  2533   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด จ.นครปฐม

  2532    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด จ.นครราชสีมา

  2531    (ไม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับรางวัล)

  2530    สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการโรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด จ.สุรินทร์

  2529    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด จ.ภูเก็ต

  2528    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด จ.ปัตตานี

  2527    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด จ.มหาสารคาม

  2526    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จ.น่าน

  2525    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด จ.ปทุฒธานี

  2524    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จ.พิษณุโลก

  2523    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด จ.ราชบุรี

  2522    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด จ.ชัยภูมิ

  2521    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จ.ชุมพร

  2520    สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด กรุงเทพฯ (ครั้งที่ 1)

  2519    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี

  2518    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด จ.สุโขทัย

  2517    สหกรณ์อมมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด จ.สุรินทร์

 

(2)สหกรณ์การเกษตรดีเด่น

ปีที่ได้รับ ชื่อสหกรณ์ดีเด่น

   2560  สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง

   2559  สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด จ.กำแพงเพชร

   2558  สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จ.ลำปาง

   2557  สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด จ. ตาก

   2556   สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด จ.สุพรรณบุรี

   2555   สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จ.น่าน

   2554   สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์

   2553   สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปริ้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา

  2552   สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด จ.พัทลุง

  2551   สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จำกัด จ.พัทลุง

  2550   สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด จ.น่าน (ครั้งที่ 3)

  2549   สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด

  2548   สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด จ.เพชรบูรณ์

  2547   สหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จำกัด จ.นครราชสีมา

  2546   สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด จ.นครราชสีมา (ครั้งที่ 2)

  2545   สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด จ.อ่างทอง

  2544   สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จ.สุพรรณบุรี

  2543   สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี

  2542   สหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด จ.เชียงใหม่

  2541   สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา (ครั้งที่ 2)

  2540   สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด จ.น่าน (ครั้งที่ 2)

  2539   สหกรณ์การเกษตรกันทราลักษณ์ จำกัด จ.ศรีสะเกษ

  2538   สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี

  2537   สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด จ.เชียงใหม่

  2536   สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด จ.ตราด

  2535   สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา (ครั้งที่ 2)

  2534   สหกรณ์การเกษตรบางคล้า จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา

  2533   สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา (ครั้งที่ 1)

  2532   สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด จ.น่าน (ครั้งที่ 1)

  2531   สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด จ.กำแพงเพชร

  2530   สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท

  2529   สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด จ.พะเยา

  2528   สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด จ.เชียงราย

  2527   สหกรณ์การเกษตรสันทราย จำกัด จ.เชียงใหม่

  2526   สหกรณ์การเกษตรเดิมบางนางบวช จำกัด จ.สุพรรณบุรี

  2525   สหกรณ์การเกษตรนิคมฯลำน้ำน่าน จำกัด จ.อุตรดิตถ์

  2524   สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราขสีมา (ครั้งที่ 1)

  2523   สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จำกัด จ.ลำพูน

  2522   สหกรณ์การเกษตรพนมทวน จำกัด จ.กาญจนบุรี

  2521   สหกรณ์การเกษตรศรีประจีนต์ จำกัด จ.สุพรรณบุรี

  2520   สหกรณ์การเกษตรสันกำแพง จำกัด จ.เชียงใหม่

  2519   สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จ.เชียงใหม่

  2518   สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จ.เพชรบุรี

  2517   สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด จ.นครราชสีมา (ครั้งที่ 1)

 

    

       บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด   ISOCARE SYSTEM CO,;LTD.  เว็บไซต์ของบริษัท : www.isocare.co.th

        55/127 หมู่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02-158-1223-4, 06-3789-2888, 06-3789-1888, 06-3789-0888, 08-1355-2557