levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560

นวัตกรรมใหม่ไอที สำหรับสหกรณ์ 

Web Application ระบบงานสหกรณ์ 

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560

         นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่น สาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก ยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร โดยในปี 2560 นี้ มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ พลับพลา ที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 16 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 13 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน จำนวน 4 สาขา ดังต่อไปนี้       

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 จำนวน 7 สหกรณ์ คือ

1) สหกรณ์การเกษตร – สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง
2) สหกรณ์โคนม – สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
3) สหกรณ์นิคม -  สหกรณ์นิคมเนินมะปราง จำกัด จังหวัดพิษณุโลก
4) สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา – สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร
5) สหกรณ์ออมทรัพย์ – สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด  จังหวัดนครราชสีมา
6) สหกรณ์ร้านค้า – ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง
7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน – สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าชิง จำกัด จังหวัดสงขลา

 เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 16 สาขาอาชีพ คือ
1)    อาชีพทำนา - นายภาณุสิทธ์ มั่นคง จ.เพชรบูรณ์
2)    อาชีพทำสวน - นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ จ.กระบี่
3)    อาชีพทำไร่ - นายวีนัด สำราญวงศ์ จ.บุรีรัมย์
4)    อาชีพไร่นาสวนผสม - จ่าสิบโทสุทิน ทองเอ็ม จ.สุโขทัย
5)    อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม - นางสาวบัวไข เติมศิลป์ จ.ชัยภูมิ
6)    อาชีพเลี้ยงสัตว์ - นางสาววาสนา กุญชรรัตน์ จ.ราชบุรี
7)    อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด - นายกรเกียรติ พรมจวง จ.กำแพงเพชร
8)    อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย - นายสุทธิ มะหะเถา จ.ชลบุรี
9)    อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ - นางสาวนภาภรณ์ จิวะ สุรัตน์ จ.ปทุมธานี
10)  อาชีพปลูกสวนป่า - นางพิกุล กิตติพล จ.ระยอง
11)  สาขาบัญชีฟาร์ม - นางสุดใจ ชมภูมี จ.พิษณุโลก
12)  สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - นายสมหมาย ธรรมกิจ จ.ตรัง
13)  สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม - นายมงคล ธรดลธนสาร จ.มหาสารคาม
14)  ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร - นายเสมอ หาริวร จ.อุบลราชธานี
15)  สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร - นายชาศร สาริโพธิ์ จ.อุทัยธานี และ
16)  สาขาเกษตรอินทรีย์ - นางสมหมาย หนูแดง จ.ลพบุรี  
 
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 จำนวน 13 กลุ่ม คือ
1)    กลุ่มเกษตรกรทำนา - กลุ่มเกษตรกรทำนานาสนุ่น จ.เพชรบูรณ์
2)    กลุ่มเกษตรกรทำสวน - กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก จ.ภูเก็ต
3)    กลุ่มเกษตรกรทำไร่ - กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังชะพลู จ.กำแพงเพชร
4)    กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ - กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ จ.บุรีรัมย์
5)    กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด จ.ระยอง
6)    กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านด่านใหม่ จ.อุบลราชธานี
7)    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าศาลา จ.จันทบุรี
8)    กลุ่มยุวเกษตรกร - กลุ่มยุวเกษตรกรโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอยพัฒนาศึกษา จ.สกลนคร
9)    กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว - กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย จ.นครสวรรค์
10)  สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน - กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานบ้านดอนรัก จ.ปัตตานี
11)  ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ - ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านจารย์ จ.สุรินทร์
12)  ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่น ๆ - ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
13)  วิสาหกิจชุมชน - วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน จ.น่าน    
 
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 จำนวน 4 สาขา คือ
1)    สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย - นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
2)    สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง - นายยวง เขียวนิล
3)    สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น - นายจำนงค์ บุญเลิศ  
4)    สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย - นายอุทัย บุญดำ

    

isocare_contact