ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - คนที่ 6 นายสุรชัย ศิริมัย

  คนที่ 6 นายสุรชัย ศิริมัย

 สุรชัย ศิริมัย

 นักสหกรณ์แห่ง ชาติ ประจำปี : 2544

 สาขา  : บริหารและส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย
  • ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด จ.ชลบุรี
  • กรรมการบริหาร กพส.(กองทุนพัฒนาสหกรณ์)
  • กรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
  • กรรมการสงเคราะห์เกษตร
  • กรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

isocare_contact