ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - คนที่ 5 ศ.ดร.อาบ นคะจัด

คนที่ 5 ศ.ดร.อาบ  นคะจัด   

ศ.ดร.อาบ นคะจัด 

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2543          

 สาขา    :  วิชาการสกรณ์      

 ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์ 

  •   ผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  •   งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์ 

isocare_contact