ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - หน้า 3

  คนที่ 2 นายเชิญ  บำรุงวงศ์   

 นายเชิญ บำรุงวงศ์

  นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี :   2541

   สาขา    :    วิชาการสหกรณ์

   ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  •   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2526 – 2530
  •   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  •   งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์     

 

isocare_contact