ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - หน้า 15

คนที่ 14 นายลัภย์ หนูประดิษฐ์

 

นายลัภย์ หนูประดิษฐ์

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2554

 สาขา   : บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ประจำปี 2554
  • ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด
  • ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา
  • กรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
  • ผู้นำในด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจการสหกรณ์สำหรับหมู่บ้านชนบทในจังหวัดสงขลา

 

isocare_contact