ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - หน้า 13

คนที่ 12 รศ.ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ    

 รศ.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ

  นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2550   

  สาขา    :  วิชาการสหกรณ์    

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์ 

  • รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด
  • ประธานชมรมเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
  • เลขาธิการสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย
  • านวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์
  • ผู้อำนวยการโครงการผลิตมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารสหกรณ์ ผู้สอน/วิทยากรทางวิชาการสหกรณ์
  • ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ภาคเอกชน  

 

isocare_contact