levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ

    

National Coop Personal
นักสหกรณ์แห่งชาติ

       

      นับตั้งแต่ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็น "นักสหกรณ์แห่งชาติ" ซึงเริ่มตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 2540 เป็นต้นมา มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรับรางวัล "นักสหกรณ์แห่งชาติ นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2561) รวมทั้งสิน 16 คน    แต่ทั้งนี้ได้มีการถอดถอนออกจากการเป็นนักสหรณ์แห่งชาติโดยคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ จำนวน 2 คน คงเหลือนักสหกรณ์แห่งชาติจำนวน 14 คน

     กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกจากบุคคล ที่ได้อุทิศตนในการพัฒนาส่งเสริมงานด้านสหกรณ์ มีผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรยึดถือเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในวงการสหกรณ์ และรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะนำเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักสหกรณ์แห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาลงมติคัดเลือกเป็นขั้นสุดท้าย    

         หมายเหตุ   เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติ "นักสหกรณ์แห่งชาติ" แก่นักสหกรณ์แห่งชาติทั้ง 12 ท่าน ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภาพของนักสหกรณ์แห่งชาติ 12 คน แรกเป็นภาพที่ถ่ายในงานดังกล่าวนี้

อ่านเพิ่มเติม: ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ

isocare_contact