10 อันดับสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2561

ผลประกอบการสหกรณ์ออมทรัพย์ ปีบัญชี 2561 ทดสอบ
สอ.กฟผ. มีกำไรสุทธิ 3,891 ล้านบาท แชมป์นำโด่ง
สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล ขยับขึ้นเป็นรองแชมป์
 
เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญขี 2561 โดย รวบรวมข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และรายงานกิจการประจำปีของแต่ละสหกรณ์ ที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี
 
10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2561
หมายเหตุ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป
(ข้อมูลสำรวจและตรวจสอบจาก - รายงานกิจการประจำปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำรวจถึงวันที่ 12/02/2562)
 
1. กำไรสุทธิ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 3,891 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 1,447 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 1,436 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 1,226 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 1,179 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 1,162 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 1,101 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 1,069 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 1,013 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 950 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กำไรสุทธิ 1,612 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

isocare_contact