levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วม 20 ปีเศษ ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง จึงได้เรียนรู้และเข้าใจงานสหกรณ์อย่างถ่องแท้ ได้ทุ่มเทนำความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมุ่งหวังให้สหกรณ์ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯมีความภูมิใจยิ่งถ้าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ขบวนการสหกรณ์มีความก้าวหน้า ยั่งยืน และที่สำคัญคือสามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกของสหกรณ์
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ บริษัท ฯ ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่ช่วยให้สหกรณ์ใช้งานธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือ ทุกส่วนงาน รองรับการเชื่อมโยงสาขาหรือหน่วยบริการย่อย และมีระบบที่รองรับการทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ของสหกรณ์เอง หรือเชื่อมต่อกับระบบ ATM ของธนาคาร

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ

    

National Coop Personal
นักสหกรณ์แห่งชาติ

       

      นับตั้งแต่ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็น "นักสหกรณ์แห่งชาติ" ซึงเริ่มตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 2540 เป็นต้นมา มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรับรางวัล "นักสหกรณ์แห่งชาติ นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2555) รวมทั้งสิน 15 ท่าน    

     กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกจากบุคคล ที่ได้อุทิศตนในการพัฒนาส่งเสริมงานด้านสหกรณ์ มีผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรยึดถือเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในวงการสหกรณ์ และรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะนำเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักสหกรณ์แห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาลงมติคัดเลือกเป็นขั้นสุดท้าย    

         หมายเหตุ   เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติ "นักสหกรณ์แห่งชาติ" แก่นักสหกรณ์แห่งชาติทั้ง 12 ท่าน ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภาพของนักสหกรณ์แห่งชาติ 12 คน แรกเป็นภาพที่ถ่ายในงานดังกล่าวนี้

 

     (คลิกดูข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคนโดยตรงได้จากทะเบียนรายชื่อด้านขวา)

 

    

       บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด   ISOCARE SYSTEM CO,;LTD.  เว็บไซต์ของบริษัท : www.isocare.co.th

        55/127 หมู่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02-158-1223-4, 06-3789-2888, 06-3789-1888, 06-3789-0888, 08-1355-2557