levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

บริษัทไอโซแคร์ ซิสเตมส์ ฯ(ISOCARE Systems)
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วม 20 ปีเศษ ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง จึงได้เรียนรู้และเข้าใจงานสหกรณ์อย่างถ่องแท้ ได้ทุ่มเทนำความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมุ่งหวังให้สหกรณ์ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯมีความภูมิใจยิ่งถ้าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ขบวนการสหกรณ์มีความก้าวหน้า ยั่งยืน และที่สำคัญคือสามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกของสหกรณ์
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ บริษัท ฯ ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่ช่วยให้สหกรณ์ใช้งานธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือ ทุกส่วนงาน รองรับการเชื่อมโยงสาขาหรือหน่วยบริการย่อย และมีระบบที่รองรับการทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ของสหกรณ์เอง หรือเชื่อมต่อกับระบบ ATM ของธนาคาร

ทำเนียบประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ทำเนียบประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย            

                       (แหล่งข้อมูล : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย)     

 

  ชุดที่

      ชื่อ-สกุลประธานฯ   ช่วงที่ดำรงตำแหน่ง
    1   นายสัมฤทธิ์  เลิศบุศย์   พ.ศ. 2511 - 2513
    2   พันเอกสุรินทร์  ชลประเสริฐ   พ.ศ. 2513 - 2515
    3   พันเอกสุรินทร์  ชลประเสริฐ   พ.ศ. 2515 - 2517
    4   พันเอกสุรินทร์  ชลประเสริฐ   พ.ศ. 2517 - 2519
    5   พันเอกสุรินทร์  ชลประเสริฐ   พ.ศ. 2519 - 2521
    6   นายอดุล  นิยมวิภาค   พ.ศ. 2521 - 2523
    7   นายอดุล  นิยมวิภาค   พ.ศ. 2523 - 2525
    8   พันเอกสุรินทร์  ชลประเสริฐ   พ.ศ. 2525 - 2527
    9   นายเชิญ  บำรุงวงศ์   พ.ศ. 2527 - 2529
   10   นายอนันต์  ชำนาญกิจ   พ.ศ. 2529 - 2531
   11   พันเอกสุรินทร์  ชลประเสริฐ   พ.ศ. 2531 - 2533
   12   นายอนันต์  ชำนาญกิจ   พ.ศ. 2533 - 2535
   13   พล.ต.ท.เฉลิม  โรจนประดิษฐ์   พ.ศ. 2535 - 2537
   14   พล.ต.ท.เฉลิม  โรจนประดิษฐ์   พ.ศ. 2537 - 2539
   15   นายณรงค์  ชูประกอบ   พ.ศ. 2539 - 2540
  (15)   รศ.สวัสดิ์  แสงบางปลา   พ.ศ. 2540 - 2541
   16   รศ.สวัสดิ์  แสงบางปลา   พ.ศ. 2541 - 2542
   17   นายเฉลิม  ปิ่นสกุล   พ.ศ. 2542
   18   นายบัว  นาเมือง   พ.ศ. 2542 - 2543
  (18)   นายเชื้อชาย  สุวรรณกุล   พ.ศ. 2543 - 2544
   19   นายเฉลิม  ปิ่นสกุล   พ.ศ. 2544
   20   นายเฉลิม  ปิ่นสกุล   พ.ศ. 2544
  (20)   นายพิพัฒน์  ขุนนิรงค์   พ.ศ. 2544
  (20)   นายวิรัตน์  เอี่ยมเอื้อยุทธ   พ.ศ. 2544 - 2547
  (18)   นายวิสูตร  สิทธินุ่น   พ.ศ. 2548
  (20)   นายวิรัตน์  เอี่ยมเอื้อยุุทธ   พ.ศ. 2548
   21   นายวิฑูรย์  แนวพานิช   6 ม.ค. 2549 - 24 พ.ย. 2549
   22   นายมงคลัตถ์  พุกะนัดด์   25 พ.ย. 2449 - 13 พ.ย. 2553
   23   นายเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์   14 พ.ย. 2553 - 20 มิ.ย. 2554
  (23)   นายวิฑูรย์  แนวพานิช   21 มิ.ย. 2554 - 23 ธ.ค. 2557
   24   นายก๊ก  ดอนสำราญ   24 ธ.ค. 2557 - 8 ม.ค. 2560
25   นายมงคลัตถ์  พุกะนัดด์    9 ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน
 

 

  

** ช่วงปี 2544 – 2548 มีปัญหาด้านกฎหมายของการดำรงตำแหน่ง

    

       บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด   ISOCARE SYSTEM CO,;LTD.  เว็บไซต์ของบริษัท : www.isocare.co.th

        55/127 หมู่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02-158-1223-4, 06-3789-2888, 06-3789-1888, 06-3789-0888, 08-1355-2557