levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561

นวัตกรรมใหม่ไอที สำหรับสหกรณ์ 

Web Application ระบบงานสหกรณ์ 

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561

      ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561  ได้พิจารณาคัดเลือก เกษตรกร  สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น จำแนกตามสาขาอาชีพ/ประเภท เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดังกล่าว ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวมในอนาคต
       ทั้งนี้ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ที่ได้รับการคัดเลือก จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
       เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดังรายนามต่อไปนี้
 
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 16 สาขาอาชีพ คือ
1) อาชีพทำนา - นายชัชวาลย์ ท้าวมะลิ จ.อุดรธานี
2) อาชีพทำสวน - นายธีรภัทร อุ่นใจ จ.จันทบุรี
3) อาชีพทำไร่ - นางทองแดง แดนดี จ.บุรีรัมย์
4) อาชีพไร่นาสวนผสม - นายใจ สุวรรณกิจ จ.พัทลุง
5) อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม - นางกุลกนก เพชรเลิศ จ.บุรีรัมย์
6) อาชีพเลี้ยงสัตว์ - นายมูฮำมัดกาแมล เจะมะ จ.นราธิวาส
7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด - นายอดิศัย ว่องไวไพโรจน์ จ.กาญจนบุรี
8) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย - นายวศิน ธนภิรมณ์ จ.ปัตตานี
9) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ - นายสิทธิธรรม เรืองจรุงพงศ์ จ.ปราจีนบุรี
10) อาชีพปลูกสวนป่า - นางธวัลรัตน์ คำกลาง จ.นครราชสีมา
11) สาขาบัญชีฟาร์ม - พันจ่าโทเฉลียว น้อยแสง จ.ชัยนาท
12) สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - นายสัญญา หิรัญวดี จ.ภูเก็ต
13) สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช - นายบุญมี นามวงศ์ จ.ชัยภูมิ
14) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร – นายศรีราขา บัวเบา จ.ราชบุรี
15) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร - นายศุภวิชญ์ บำรุงรัตน์ จ.จันทบุรี
16) สาขาเกษตรอินทรีย์ - นายสฤษดิ์ โชติช่วง จ.สุราษฎร์ธานี
 
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 11 กลุ่ม คือ 
1) กลุ่มเกษตรกรทำสวน - กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านควนสามโพธิ์ จ.พัทลุง
2) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำทุ่งช้าง จ.น่าน
3) กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ตำบลหาดเล็ก จ.ตราด
4) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหาร ตำบลป่าสัก จ.แพร่
5) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเหรียง จ.พัทลุง
6) กลุ่มยุวเกษตรกร - กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเพียงหลวง 12 จ.อุบลราชธานี
7) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว - กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้ จ.นครสวรรค์
8) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน –กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานท่ายางบ้านลาดพัฒนา จ.จังหวัดเพชรบุรี
9) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ - ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
10) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ - ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนพัฒนาบ้านบึงประดู่ จ.พิจิตร
11) วิสาหกิจชุมชน - วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด
 
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 7 สหกรณ์ คือ
1) สหกรณ์การเกษตร - สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด จ.นครราชสีมา
2) สหกรณ์โคนม - สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ลำพญากลาง) จำกัด จ.สระบุรี
3) สหกรณ์นิคม - สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด จ.กำแพงเพชร
4) สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา - สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสม็ดจวนพัฒนา จำกัด จ.นครศรีธรรมราช
5) สหกรณ์ออมทรัพย์ - สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด จ.กาฬสินธุ์
6) สหกรณ์ร้านค้า - ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี
7) สหกรณ์บริการ - สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด จ.ภูเก็ต
 
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561 จำนวน 3 สาขา คือ
1) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง - นายสุธรรม จันทร์อ่อน
2) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น - นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง
3) สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย - นายกฤตกร แซ่เอี๊ยบ

 

 

  

isocare_contact