นวัตกรรมใหม่ไอที สำหรับสหกรณ์ 

Web Application ระบบงานสหกรณ์ 

Cloud Computing กับสหกรณ์

    cloud technology เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที (Information Technology : IT) ในปัจจุบัน(คศ.2012) มีความก้าวหน้า และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ได้มากขึ้นเป็นลำดับ ทุกวันนี้มีระบบ 3G หรือ WIFI ที่ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ไอทีผ่านระบบนี้โดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือได้สะดวกรวดเร็ว  ผู้ให้บริการไอทีทั้งหลายก็ต้องปรับตัวให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อความก้าวหรือเพื่อความอยู่รอด เทคโนโลยีสารสนเทศหลักที่มีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน และจะสำคัญยิ่งในอนาคต คือ เทคโนโลยีของเว็บ(Web Technology) เทคโนโลยี Cloud Computing (ชื่อภาษาไทยยังไม่ลงตัว)

อ่านเพิ่มเติม: Cloud Computing กับสหกรณ์

โปรแกรมสหกรณ์ ชุด Web Application

          โปรแกรมสหกรณ์ สำหรับประยุกต์ใช้งานของสหกรณ์แต่ละแห่งหรือแต่ละประเภท มีข้อกำหนดรายละเอียดและความต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน    บริษัทฯซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ได้สะสมองค์ความรู้ด้านสหกรณ์ไว้มากมาย พัฒนาชุดโปรแกรมสำหรับธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ได้อย่างครบวงจร มีการติดตั้งใช้งานแล้วกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม: โปรแกรมสหกรณ์ ชุด Web Application

isocare_contact