levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

โปรแกรมสหกรณ์ ชุด Web Application
 • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วม 20 ปีเศษ ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง จึงได้เรียนรู้และเข้าใจงานสหกรณ์อย่างถ่องแท้ ได้ทุ่มเทนำความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมุ่งหวังให้สหกรณ์ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯมีความภูมิใจยิ่งถ้าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ขบวนการสหกรณ์มีความก้าวหน้า ยั่งยืน และที่สำคัญคือสามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกของสหกรณ์
 • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ บริษัท ฯ ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่ช่วยให้สหกรณ์ใช้งานธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือ ทุกส่วนงาน รองรับการเชื่อมโยงสาขาหรือหน่วยบริการย่อย และมีระบบที่รองรับการทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ของสหกรณ์เอง หรือเชื่อมต่อกับระบบ ATM ของธนาคาร

โปรแกรมสหกรณ์ ชุด Web Application

โปรแกรม web application

          โปรแกรมสหกรณ์ สำหรับประยุกต์ใช้งานของสหกรณ์แต่ละแห่งหรือแต่ละประเภท มีข้อกำหนดรายละเอียดและความต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน    บริษัทฯซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ได้สะสมองค์ความรู้ด้านสหกรณ์ไว้มากมาย พัฒนาชุดโปรแกรมสำหรับธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ได้อย่างครบวงจร มีการติดตั้งใช้งานแล้วกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ

      โปรแกรมสหกรณ์ชุด web applications

      ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้กับระบบงานต่างๆ บริษัทฯได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว จึงต้องปรับปรุงเทคนิคของโปรแกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ เทคนิคสำคัญที่บริษัทฯได้เลือกนำมาใช้ ตัวอย่าง เช่น

 • ใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented-Programming)
 • มีคุณลักษณะเป็น Web Application
 • สามารถทำงานในลักษณะ 3-Tier โดยใช้ Web Service เรียกใช้ฟังชั่นการทำงานต่าง ๆ
 • ใช้ รูปแบบโครงสร้าง(Platform) เป็นดอตเนต (.NET) ที่สามารถให้บริการผ่านทางเว็บ และรองรับการให้บริการในระบบออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือต่อไปได้
 • ใช้ เครื่องมือที่เป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ(OS)ใดๆ คือ Microsoft .NET Framework  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ และคาดการณ์ว่าจะเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต

นอกจากการใช้โปรแกรม สำหรับการปฏิบัติงานหลักๆของเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์แล้ว บริษัทฯยังได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ แก่สมาชิกของสหกรณ์ โดยจัดทำชุดโปรแกรมระบบงานเสริมให้เลือกนำไปใช้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ระบบบริการสมาชิกที่สาขาหรือหน่วยบริการย่อย ระบบธุรกรรมการเงินที่เชื่อมโยงกับธนาคารผ่านทางตู้ ATM   ระบบโต้ตอบผ่านหน้าจอสัมผัส (Kiosk หรือ Counter Service) การส่งข้อความผ่าน SMS ระบบข้อมูลสมาชิกผ่านทาง Website และตอบรับด้วยเสียงอัตโนมัติ (Qvoice) เป็นต้น

รายการบางส่วนของชุดเครื่องมือ และระบบปฏิบัติการ ที่บริษัทฯเลือกใช้ ได้แก่

 • Visio Power Designer ใช้ในการออกแบบและเขียนการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)
 • Erwin For PowerBuilder ใช้สำหรับออกแบบและเขียน ER-Diagram (Entity Relationship)ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้สร้าง(Generate) SQL Schema, ดัชนีของฐานข้อมูล(table) ได้อย่างอัตโนมัติ, ช่วยในการจัดสร้างแบบการไหลเวียนของข้อมูล(Data Flow Diagram) , สามารถแสดงแผนภาพของข้อมูล มาเป็นโครงสร้างฐานข้อมูล และ สามารถแสดงแผนภาพข้อมูลมาเป็นโครงสร้างฐานข้อมูล เช่น    Oracle, DB2, Informix, Ms-SQL Server, Sybase, Sybase Anywhere เป็นต้น
 • .NETเป็นเครื่องมือที่ใช้งานในการสร้างส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้ (User Interface : UI) และ Web service
  • สามารถ สร้าง Application ที่ใช้กับ Internet และ Intranet และสามารถทำงานร่วมกับ Case และ Testing Tools สำหรับทำ Report และการเข้าถึงฐานข้อมูลได้
  • สามารถสร้างหน้าจอโปรแกรม (Datawindow) ให้เป็น Dynamic Website
 • ใช้ชุดโปรแกรม Microsoft.NET Framework, ASP .NET, Powerbuilder.NET, C# .NET เป็นต้น
 • ใช้ Ms Window 2003/2008 SERVER, SUN Solaris , Linux  เป็นระบบปฏิบัติการ
 • ใช้ Oracle  เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล เชิงสัมพันธ์(Relational Database Management System : RDBMS ) เข้าถึงข้อมูลโดยภาษามาตรฐาน (SQL) เช่น บันทึก แก้ไข ลบ ปรับปรุงและค้นหา โดยใช้ ODBC หรือ Native เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีความเร็วในการประมวลผลสูงมาก สามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้โดยการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน(Privilege)ใน ระบบ

    

       บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด   ISOCARE SYSTEM CO,;LTD.  เว็บไซต์ของบริษัท : www.isocare.co.th

        55/127 หมู่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02-158-1223-4, 06-3789-2888, 06-3789-1888, 06-3789-0888, 08-1355-2557